آیا کتاب مقدس راهنمایی اخلاقی برای کسب و کار دارد؟

image_pdfimage_print

کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن در باره زندگی مالی دارد و تعالیم آن بسیار فراتر از مسائل ساده اقتصاد شخصی می باشد. در اینجا خلاصه ای از راهنمایی رفتار مالی کتاب مقدسی را مطالعه می نماییم. نخست، خدا مرد و زن را برای کار کردن خواند. در پیدایش ۲-۱ فرمان کار کردن به آدم و حوا، قسمتی از دعوت خدا از آنها بود. آنها درک کردند که کار کردن در باغ قسمتی از تمرین نقش آنها در حکومت کردن بر خلقت می باشد. کار دارای یک ارزش ذاتی است و راهی که انسان قیمومت مطیع کردن زمین را به پیش می برد. کار پس از وارد شدن گناه به جهان و در نتیجه آن آشکار نشد، هر چند گناه موجب شد که آن مشکلتر و سخت تر گردد. از ابتدا کار از جانب خدا برکت داده شده بود. بنابراین کار مردان خدا، انجام کار او در دنیا، همانند طریقی که یک شبان کار او را در کلیسا انجام می دهد می باشد. کتاب مقدس همچنین مردم را به کار کردن برای حمایت از خود و خانواده خود فرا می خواند. (دوم تسالونیکیان ۱۲-۶ :۳؛ اول تیموتاوس ۸ :۵)؛ برای مراقبت از فقیران (افسسیان ۲۸ :۴)؛ برای حمایت از کلیسا و توسعه آن (اول قرنتیان ۳-۱ :۱۶) و مهیا کردن فضایی برای در میان گذاشتن ایمان یکدیگر. ثانیا، کتاب مقدس به ما کار همراه با راستی را می آموزد. و روشن می کند که آن باید با رفتاری صادقانه همراه باشد و نه اینکه به عنوان مکانیزمی برای استثمار کردن دیگران بخصوص افراد آسیب پذیر بکار برده شود. شریعت موسی شامل تعدادی حکم بر اساس کار در راستی می باشد. بطور مثال، لاویان ۳۵ :۱۹ حکم می کند که چیزی که وزن می کنید یا اندازه می گیرید دقیق باشد- یک چیز خیلی مهم در یک جامعه کشاورزی. و جلوتر می بینیم که در امثال خیلی واضح بیان می کند که خدا خواستار راستی در معاملات بازرگانی است. (امثال ۹ :۱۰؛ ۱ :۱۱). انبیاء طالب این بودند که بازرگانان و کارفرمایان امکانات خود را برای استثمار فقیران بکار نبرند (عاموس ۷-۶ :۲؛ ۱ :۴ ؛ میکاه ۱۲-۱۰ :۶). فرمان ” انصاف را بجا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خویش با فروتنی سلوک نمایی” در پایه گذاری ارزشهای عدالت، محبت، و فروتنی که باید کار و تجارت را کنترل کنند مورد استفاده قرار می گیرد. (میکاه ۸ :۶). مسیح این تاکید را در عهد جدید ادامه می دهد. او ماموران مالیات را فقط به گرفتن به اندازه تعیین شده تعلیم داد. (لوقا ۱۳-۱۲ :۳)، اصرار کردن به شنوندگانش به مراقبت از فقیران (متی ۴۶-۳۱ :۲۵). بعلاوه، رسولان اظهار کردند که کار ضروریست، بطالت گناهکاریست، و اینکه بخشش به فقیران تنها به عنوان فضیلت محسوب نمی شود بلکه اجباریست. سوما، کتاب مقدس طمع را محکوم می کند واز طرفی یک بلند همتی برای قناعت می بخشد. امروزه مانند همیشه طمع مشوق اغلب رفتارهای غیراخلاقی در کسب و کار می باشد. کتاب مقدس مشخص می نماید که طمع یک بدی است و زمانیکه شخص به مسیح ایمان می آورد باید کنار گذاشته شود. (اول قرنتیان ۱۰ :۶ ؛ کولسیان ۵ :۳). البته قناعت یک پرهیزکاری است که باید ترویج شود. (اول تیموتاوس ۸-۶ :۶). پولس رسول این مطلب را مشخص نموده است که دوستی با پول، و نه تنها فقط مالک ثروت بودن، ریشه تمام شرارت است. در دنیای زمان گذشته، این عمومیت نداشت که کسی به جمع آوری ثروت بمنظور استثمار کردن دیگران بپردازد. این نظریه که کسی بتواند به خوبی به جمع آوری ثروت و انجام کار نیک با هم برای جامعه بپردازد نسبتا تازه است، نتیجه حتمی سیستم سرمایه داری است- سیستمی که نمی تواند بدون یک پایه مناسب اخلاقی بخوبی عمل کند.

  نویسنده: اسکات بی ری

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید