خدمتهای روح القدس (اول قرنتیان ۱۱:۶)

زندگی در روح القدس به چه معناست؟
image_pdfimage_print

خدمتهای روح القدس (اول قرنتیان ۱۱:۶)

۱. واسطۀ تعمید است
اول قرنتیان  ۱۲:۱۳

۲. به خدمت فرا می خواند
اعمال رسولان ۲:۱۳–۴

۳. مجرای مکاشفۀ الهی است
دوم سموییل ۲۳:۲؛ نحمیا ۳۰:۹؛ زکریا ۱۲:۷؛ یوحنا  ۱۷:۱۴

۴. قدرت می بخشد
خروج ۱:۳۱، ۲؛ داوران ۲۵:۱۳؛ اعمال رسولان  ۸:۱

۵. پُر می سازد
لوقا ۴:۱؛ اعمال رسولان ۴:۲؛ افسسیان  ۱۸:۵

۶. تضمین می کند
دوم قرنتیان ۲۲:۱؛ ۵:۵؛ افسسیان  ۱۴:۱

۷. محافظت می کند
دوم تیموتائوس  ۱۴:۱

۸. یاری می رساند
یوحنا ۱۶:۱۴، ۲۶؛ ۲۶:۱۵؛  ۷:۱۶

۹. روشنگری می بخشد
اول قرنتیان ۱۰:۲–۱۳

۱۰. ساکن می گردد
رومیان ۹:۸-۱۱؛ اول قرنتیان ۱۶:۳؛  ۱۹:۶

۱۱. شفاعت می کند
رومیان ۲۶:۸،  ۲۷

۱۲. ثمره به بار می آورد
غلاطیان ۲۲:۵،  ۲۳

۱۳. خلق و خوی روحانی پدید می آورد
غلاطیان ۱۶:۵، ۱۸،  ۲۵

۱۴. تولد تازه می بخشد
یوحنا ۵:۳، ۶،  ۸

۱۵. از گناه باز می دارد و به توبه ملزم می سازد
پیدایش ۳:۶؛ یوحنا ۸:۱۶-۱۰؛ اعمال رسولان  ۵۱:۷

۱۶. تقدیس می کند
رومیان ۱۶:۱۵؛ اول قرنتیان ۱۱:۶؛ دوم تسالونیکیان  ۱۳:۲

۱۷. مُهر می کند
دوم قرنتیان ۲۲:۱؛ افسسیان ۱۴:۱؛  ۳۰:۴

۱۸. ناظران را بر می گزیند
اعمال رسولان  ۲۸:۲۰

۱۹. سرچشمۀ مشارکت است
دوم قرنتیان ۱۴:۱۳؛ فیلیپیان  ۱:۲

۲۰. سرچشمۀ آزادی است
دوم قرنتیان ۱۷:۳،  ۱۸

۲۱. سرچشمۀ قدرت است
افسسیان  ۱۶:۳

۲۲. سرچشمۀ اتحاد است
افسسیان ۳:۴،  ۴

۲۳. سرچشمۀ عطایای روحانی است
اول قرنتیان ۴:۱۲–۱۱

۲۴. تعلیم می دهد
یوحنا ۲۶:۱۴؛ اعمال رسولان ۲۸:۱۵؛ اول یوحنا ۲۰:۲،  ۲۷

– تفسیر عهد جدید
 دکتر جان مک آرتور

✝️

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →