خدا طرد شدگان را طرد نمیکند

image_pdfimage_print

خـدا طـرد شـدگان را طــرد نمیکنـد.
شخص نابینایی که مسیح شـفا داده بود را مذهبیون یهود از معبد بیرون کردند و این به مفهوم از دست دادن تمام حقوق اجتماعی و ملی و انسانی یک شهروند یهودی در آن روزها بود بعبارتی او را از جامعه طــرد کردند .
.
مسیح بمحضی که شنید اورا بیرون کرده و حق شهروندی انسانی اش را گرفته اند بدنبال او رفت و اورا پیدا نمود و با افتخار پیشنهاد داد که بوسیله ایمان به فیض خدا شهروندی افتخاری ملکوت آسمان را دریافت کند . یوحنا ۵ : ۳۴ و ۳۵ و این برای او خیلی بیشتر از شفای چشمانش ارزش داشت زیرا وقتی طرد شد مسیح را بعنوان پشتیبان درکنارش دید.
.
مشکل ما انسانها تنها بوسیله رفع نیازهای جسمانی مان رفع نمیشود ما نیازهای عاطفی و روحی و روانی داریم. مسیح گفت انسان فقط محض نان و آب زنده نمیماند بلکه نیازمند ارتباط کلامی و رابطه حضوری و گفت و شنود است .
.
امروز هم عیسی بدنبال تمام کسانیست که بهر دلیلی طرد شده اند . او در کنار من و شماست تا وقتی کسی برای شنیدن درد دلهایمان نداریم صمیمانه به حرفهای دلمان گوش کند و با ما سخن بگوید .
.
کلام خدا میگوید : خدا تدبیرها میکند و طرحها دارد تا هیچ طرد شده بوسیله انسانهای سرد و بی احساس و بی روح از حضور خــدا آواره نشوند . دوم سموئیل ۱۴ : ۱۴
.
تجربه همه طرد شدگانی که توانستند به خدا اعتماد کنند گواهی میدهد که حقیقتا هیچوقت خـدا طرد شـدگانرا طـرد نکرده است . همین حالا به او اعتماد کنید

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →