تفسیر کاربـردی عمانوئیل :

image_pdfimage_print

هنگامیکه درها بسته بود و شاگردان مسیح از ترس یهود جمع بودند ناگاه عیسی آمده در میان ایشان ایستاد و بدیشان گفت سلام بر شما باد. یوحنا فصل ۲۰ آیه ۱۹
.
مهم نیست که چه درهایی را چه کسانی به روی موفقیتهای من و شما بسته اند و از نظر روحی گاهی چقدر خسته و نگرانیم و شاید هم ترسیده ایم .
.
مهم اینست که معنی اسمی که موقع تولد مسیح به او دادند را پذیرفته باشیم . او را موقع تولد عمانوئیل نامیدند و گفتند تفسیرش اینست : خــدا با ما . 
.
وقتی خدا با ما باشد درهای بسته فقط برای ما مانع است نه برای خدا .شاید درهای بسته نگذارد ما بطرف موفقیت برویم ولی نمیتواند مانع آمدن موفقیت خدا بطرف ما بشوند . 
.
کاهنان یهود بعد از صلیب کردن مسیح دنبال شاگردان او میگردند و شاگردان مسیح بخاطر شرایط بیرون نمیتوانند به جلسات عبادتی بروند و از ترس یهودیان پشت درهای بسته جمع شده و نفسشان در نمیآمد. ناگاه عیسی مسیح از درب بسته عبور کرده به نزد آنها آمد و با صدای بلند گفت ” صلح و سلامتی خدا برشما باد ” 
.
خودتان را پشت هر در بسته ای میبینید بیاد آرید عیسی عمانوئیل است او قادرست از درهای بسته عبور کند و به نزد ما بیاید. چنانکه در چاه شیران به نزد دانیال و در شعله های آتش به نزد دوستانش رفت . اینست تفسیر حقیقی معنی تولد عیسی مسیح عمانوئیل خــدا باما . جلیل سپهر

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →