ذخـایـر مجوسیان یـا کادوی تـولـد مسـیح ؟

image_pdfimage_print

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

در روزگاری که در راه کوتاه اورشلیم به اریحا شخصی روز روشن گرفتار دزدان شده و او را برهنه و مجروح و نیمه مرده بحال خود رها میکنند ؟ لوقا ۱۰: ۳۰ 
.
چطورمجوسیان توانستند راه طولانی از ایران تا بیت لحم را درتاریکی شب بهمراه ذخایر طلا و کندر و مر با سلامتی بدون اینکه طلاهایشان دزدیده شـود بپیمایند ؟ متی ۲ : ۱۱
.

علت این بود که آنها این طلاها را بجهت هدیه تولد مسیح و پرستش بخدا با خود آورده بودند. بعبارتی در تمام طول راه طلاها و عطریات اموال آنها نبود بلکه کادوی تولد مسیح بود که با عشق و هدف پرستش بخدا تقدیم شده بود . بنابراین راهزنان میبایست کادوی تولد مسیح را میدزدیدند نه اموال شخصی آنها را .
.
نکته مهم اینست که خدا نه فقط از ذخایر مجوسیان که کادوی تولد مسیح بود در این راه پرخطر حفاظت کرد بلکه از اموال شخصی آنها هم حفاظت نمود بطوریکه آنها برای تامین مخارج بازگشت شان محتاج قـرض گرفتن از کسی نشدند .

درس بسیار مهم سفر پر خطر مجوسیان ایرانی اینست که : وقتی هدف زندگی مان رسیدن به حضور مسیح و پرستیدن او باشد آنوقت زندگی مان یک سـفر حفاظت شده در دستان خـداوند ست. نه اینکه خطر و مشکل و راهزن نیست بلکه در این سـفر حضور خدا هست و جاییکه حضور خدا هست در آنجا امنیت و آزادی ست .
.
بیایید ســفر سال ۲۰۱۹ را با تقدیم و تقدیس تمام وجودمان و تمام استعداد و وقت و انرژی و اموال و امکانات مان بخداوند آغاز کنیم . زیرا کسیکه ذخایـر طلا ی اموالش و کندر عطر استعدادش و مـر سلامتی وجودش مانند مجوسیان هــدیـه تقدیم شـده به مــسیح باشــد مــسافـر پیروز مند ســفر زندگی خواهـد بود . جلیل سپهر

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →