باد مخالفی که میوزد

image_pdfimage_print

به سبب باد مخالفى که میوزید کشتى گرفتار امواج بود. متى ١۴ : ٢۴
.
وقتی جریان مخالفى پیش روی خود میبینید اینرا بدانید که شما هم جریان مخالف پیش روى آن هستید . مهم موافق و مخالف بودن افراد و شرایط با ما نیست بلکه مهم موافق و مخالف حرکت روح خدا قدم زدن ما است که شکست یا موفقیت مان را معلوم میکند .
.
اگر موافق دل خدا قدم برمیدارید یقین بدانید خدا در جهت مخالف موانع زندگى شما در
کنار شما ایستاده است و جریانات مخالف راهى جـز عقب نشینى ندارند .
.
چنانکه وقتى مسیح با شاگردان بود بادهاى مخالف مجبور به عقب نشینى شدند و آنها در اوج طوفان عـمـق آرامـش الهى و آسمانى را تجربه کردند .

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →