قدرت دعا.

قدرت دعا.دعا كنيد براي من محتاج دعا هستم .سرنوشت و زندگي من در دستان توست عيسي مسيح .كمكم كن .

Δημοσιεύτηκε από Elham Hakkak στις Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019