چرا باید مسیحی شوم

image_pdfimage_print

چرابایدمسیحی_شوم؟

قسمت سوم

ب : خدا غیر مسیحان را چگونه در آینده داوری خواهد کرد

متی ۳۱:۲۵-۳۴ « هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همۀ فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست ۳۲ و همۀ قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می‌کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد؛ ۳۳ گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد . ۳۴ سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ”بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی‌ای را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود .
کتاب مقدس می گوید که مرگ پایان زندگی نیست بعد از مرگ داوری نهایی خدا خواهد بود بعد از تاریخ بشر در دنیا ، عیسی به به زمین باز خواهد گشت تا همه مردم را که تا آن موقع زندگی کرده اند را داوری کند . عیسی مسیح ، مسیحیان را از غیر مسیحان جدا خواهد کرد .
در متی ۴۱:۲۵-۴۶ ۴۱ آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ”ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است، ۴۲ زیرا گرسنه بودم، خوراکم ندادید؛ تشنه بودم، آبم ندادید؛ ۴۳ غریب بودم، جایم ندادید؛ عریان بودم، مرا نپوشانیدید؛ مریض و زندانی بودم، به دیدارم نیامدید .“ ۴۴ آنان پاسخ خواهند داد: ”سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمتت نکردیم؟ “ ۴۵در جواب خواهد گفت: ”آمین، به شما می‌گویم، آنچه برای یکی از این کوچکترینها نکردید، در واقع برای من نکردید .“ ۴۶پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، امّا پارسایان به حیات جاودان .»
و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند . وقتی غیر مسیحیان ، نمی خواهند آنچه که مسیح از آنها انتظار دارد انجام دهند، او آنها را به خاطر قصوراتشان داوری خواهد کرد .
در آیه جامعه ۱۴:۱۲ نوشته شده است : “خدا هر عمل خوب یا بد ما را ، حتی اگر در خفا نیز انجام شود داوری خواهد کرد ” طبق این آیه غیر مسیحیان به خاطر کار های شریرانه ای که علنا و یا پنهانی انجام داده اند داوری خواهند شد .
غیر مسیحیان بخاطر بی ایمانی و رد کردن عیسی مسیح داوری خواهند شد یوحنا ۱۸:۳-۱۹ ، ۳۶
۱۸هر که به او ایمان دارد محکوم نمی‌شود، امّا هر که به او ایمان ندارد، هم‌اینک محکوم شده است، زیرا به نام پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است . ۱۹و محکومیت در این است که نور به جهان آمد، امّا مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند، چرا که اعمالشان بد است . ۳۶ آن که به پسر ایمان دارد، حیات جاویدان دارد؛ امّا آن که از پسر اطاعت نمی‌کند، حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار می‌ماند .»
غیر مسیحیان به خاطر غفلت و نااطاعتی نسبت به انجیل داوری خواهند شد دوم تسالونیکیان ۱: ۸-۹ ۸او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد ۹ جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود،
دوم تسالونیکیان ۱: ۸-۹ می گوید که غیر مسیحیان از حضور خدا دور خواهند ماند و انها هرگز نیکویی و رحمت خدا را تجربه نخواهند کرد بلکه فقط غضب او را و آنها با هلاکت ابدی مجازات خواهند شد .
۴۶پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، امّا پارسایان به حیات جاودان.» متی ۲۵: ۴۶
متی ۲۵: ۴۶می گوید که مجازات غیر مسیحیان ابدی خواهد بود و چون مجازات آنها ابدی خواهد بود دیگر هرگز فرصتی برای نجات نخواهند داشت .
۲۳امّا چون چشم در جهانِ مردگان گشود، خود را در عذاب یافت. از دور، ابراهیم را دید و ایلعازَر را در جوارش. ۲۴پس با صدای بلند گفت: ”ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کن و ایلعازَر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تَر کند و زبانم را خنک سازد، زیرا در این آتش عذاب می‌کشم.“ ۲۵امّا ابراهیم پاسخ داد: ”ای فرزند، به یاد آر که تو در زندگی، از چیزهای نیکوی خود بهره‌مند شدی، حال آنکه چیزهای بد نصیب ایلعازَر شد. اکنون او اینجا در آسایش است و تو در عذاب. ۲۶از این گذشته، میان ما و شما پرتگاهی هست؛ آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند، و آنان نیز که آنجایند نتوانند نزد ما آیند.“
لوقا ۱۶: ۲۳-۲۶ می گوید که غیر مسیحان در جهنم یعنی در مکان عذاب آتش وشکنجه خواهند بود . شکافی بزرگ آنها را از تمام ایمانداران به عیسی مسیح جدا خواهد ساخت . غیر مسیحیان هرگز قادر نخواهند بود که به آسمان بروند . فرصت دومی برای نجات نخواهد بود .
ادامه دارد.

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →

دیدگاهتان را بنویسید