بشارت کلام خداوند

image_pdfimage_print

آیا_مسیحیان از واژه ها و عبارات خاصی برای دعا کردن استفاده می کنند؟

بهچهزبانیآناندعا_میکنند؟

مسیحیان آزادانه و به هر شکل و صورتی که دوست دارند به دعا می پردازند و همچنین با عباراتی که در دعا تکرار می شوند آشنایی دارند.
به همین علت غالباً از عبارات و جم ت کتاب مقدس استفاده می کنند(مزامیرداود). برخی نیز با استفاده از کتابهای دعا با خدا راز و نیاز می کنند و با سروده های زیبا خداوند را می ستایند و دعا می کنند.
یک مسیحی کام ً آزاد است تا به زبان مادری خود دعا کند و نه به زبان های عبری و آرامی یا یونانی زبانهایی که در کتاب مقدس از آن نام برده شده است.
۵- آیا می توانید مثالهایی از نحوه دعا کردن بیاورید؟
مثلاً در مزامیر داوود ۵۵ آیه ۸و۲ “به عمل زشتی که مرتکب شده ام اعتراف می کنم. گناهم همیشه در نظر من است. به تو ای خداوند تنها به تو گناه کرده ام و آنچه را در نظر تو بد است انجام داده ام. حکم توعلیه من عاد نه است و در این داوری تو مصون از خطا هستی.
من از بدو تولد گناهکار بوده ام. بلی از لحظه ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. تو از ما قلبی صادق و راست می خواهی پس فکر مرا از حکمت خود پر کن.”

https://t.me/shaloumpedar

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →