اطلاعاتی درباره نام انبیاء – یدوتون Jeduthun

image_pdfimage_print

یدوتون Jeduthun
لغت فوق به معنای ستایش کننده، دعا کننده می‌باشد.
یدُوتُون نام شخصی لاوی از خاندان مراری که یکی از سه موسیقی دان بزرگ خانه خداوند در دوران پادشاهی داود بود. داود وی را انتخاب کرد تا با هیمان و تعدادی دیگر با نواختن کرنا و سنج و سایر آلات موسیقی، خداوند را ستایش و حمد گویند. پسران یدُوتُون در کنار دروازه خانه خداوند می‌ایستادند و زیر سرپرستی پدرشان در زمان داود پادشاه، در خانه خداوند سنج و عود و بربط می‌نواختند و به این ترتیب خدا را خدمت می‌کردند. از وی به عنوان نبی داود پادشاه یاد شده است و در کتاب نحمیا می‌بینیم که از نسل یدُوتُون نیز به کار پرستش و حمد خداوند می‌پرداختند. احتمالا یدُوتُون و ایتان یک نفر بوده‌اند.
منابع کتاب مقدس: اول تواریخ باب ۱۶، ۲۵ – دوم تواریخ باب ۳۵ – نحمیا باب ۱۱
اول تواریخ باب ۱۶ آیه ۴۱ تا ۴۲
۴۱ و با ایشان هِیمان و یدُوتُون و سایر برگزیدگانی را که اسم ایشان ذکر شده بود تا خداوند را حمد گویند زیرا که رحمت او تا ابدالا´باد است. ۴۲ و همراه ایشان هِیمان و یدُوتُون را با کرّناها و سنجها و آلات نغمات خدا به جهت نوازندگان و پسران یدُوتُون را تا نزد دروازه باشند.
اول تواریخ باب ۲۵ آیه ۱ تا ۶
۱ و داود و سرداران لشکر بعضی از پسران آساف و هِیمان و یدُوتُون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمایند؛ و شماره آنانی که برحسب خدمت خود به کار می‌پرداختند این است: ۲ و اما از بنی آساف، زَکُّور و یوسف و نَتَنْیا و اَشْرَئیلَه پسران آساف زیر حکم آساف بودند که برحسب فرمان پادشاه نبوت می‌نمود. ۳ و از یدُوتُون، پسران یدُوتُون جَدَلْیا و صَرِی و اَشْعیا و حَشَبْیا و مَتَّتْیا شش نفر زیر حکم پدر خویش یدُوتُون با بربطها بودند که با حمد و تسبیح خداوند نبوت می‌نمود. ۴ و از هَیمان، پسران هَیمان بُقِّیا و مَتَنْیا و عُزّیئیل و شَبُوئیل و یریموت و حَنَنْیا و حَنانی و اَلِیآتَه و جدَّلْتِی و رُومَمْتِی عَزَر و یشْبِقاشَه ومَلُّوتِی و هُوتیر و مَحْزِیوت. ۵ جمیع اینها پسران هِیمان بودند که در کلام خدا به جهت برافراشتن بوق رایی پادشاه بود. و خدا به هِیمان چهارده پسر و سه دختر داد. ۶ جمیع اینها زیر فرمان پدران خویش بودند تا در خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرایند و زیر دست پادشاه و آساف و یدُوتُون و هِیمان به خدمت خانه خدا بپردازند.
دوم تواریخ باب ۳۵ آیه ۱۵
۱۵ و مغنیان از بنی آساف برحسب فرمان داود و آساف و هیمان و یدوتون که رایی پادشاه بود، به جای خود ایستادند و دربانان نزد هر دروازه؛ و برای ایشان لازم نبود که از خدمت خود دور شوند زیرا که برادران ایشان لاویان به جهت ایشان مهیا ساختند.
نحمیا باب ۱۱ آیه ۱۷
۱۷ و مَتَّنْیا ابن میکا ابن زَبْدی بن آساف پیشوای تسبیح که در نماز، حمد بگوید و بَقْبُقْیا که از میان برادرانش رئیس دوم بود و عَبْدا ابن شَمُّوع بن جِلال بن یدُوتون.

منبع: رازگاه

دیدگاهتان را بنویسید