ساختن یک ازدواج بادوام – کلید آن چیست؟

image_pdfimage_print

 پولس رسول می گوید که زن به شوهر خود تا وقتی که او زنده است “بسته” است (رومیان ۷: ۲). در اینجا اصل این است که باید زن یا شوهر یک کدام بمیرد تا این رشته ازدواج از هم بگسلد. این فرمان خداوند است، اما در این دنیا و جامعه امروزی ما بیش از پنجاه و یک در صد مواقع رشته ازدواج با طلاق پاره می شود. یعنی بیش از نیمی از زوجها که عهد می بندند ” تا مرگ ما را از هم جدا سازد” این عهد را می شکنند. یک زوج مزدوج چه کاری می توانند انجام دهند که مطمئن باشند ازدواجشان پایدار می ماند؟ اولین و مهمترین موضوع اطاعت از خدا و کلام اوست. این اصل باید قبل از ازدواج تاکید شود. خدا می گوید، “آیا دو نفر با هم راه می روند جز آنکه متفق شده باشند؟” (عاموس ۳: ۳). برای یک ایماندار تولد تازه یافته معنی این آیه این است که او نباید رابطه نزدیک با یک بی ایمان را شروع کند. “زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید زیرا عدالترا با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟” (۲ قرنتیان ۶: ۱۴). اگر این اصل اجرا شود، مقدار زیادی از دردها و رنجهای بعد از ازدواج کاسته می شود. اصل دیگری که دوام ازدواج را حفاظت می کند این است که شوهر باید خدا را اطاعت کرده و زن خود را دوست داشته، احترام و او را محافظت نماید همانطور که بدن خود را محبت می کند (افسسیان ۵: ۲۵-۳۱). اصل متقابل برای زن این است که خداوند را اطاعت کند و شوهر خود را هم مثل خداوند اطاعت نماید (افسسیان ۵: ۲۲). ازدواج بین یک زن و مرد تصویری از رابطه مسیح با کلیساست. مسیح خودش را برای کلیسا داد و کلیسا را بعنوان “عروس” خود، محبت، احترام و محافظت می کند (مکاشفه ۱۹: ۷-۹). وقتی خدا حوا را برای ازدواج نزد آدم آورد، او از “گوشت و استخوان” آدم درست شده بود (پیدایش ۲: ۲۱) و آندو “یکتن” شدند (پیدایش ۲: ۲۳-۲۴). معنی یکتن شدن خیلی بیش از اتحاد جسمانیست. معنی آن رسیدن به یک واحد فکری و جانی است. این رابطه خیلی فراتر از احساس و جاذبه جسمانیست و در حد “یکی شدن” روح است که تنها می تواند در مورد زن و شوهری اتفاق بیفتد که خود را به خدا و به یکدیگر تسلیم کرده اند. مرکز این رابطه “من و مال من” نیست، بلکه “ما و مال ما”. این یکی از رموز ازدواج با دوام است. ساختن یک ازدواج که تا مرگ ادامه داشته باشد چیزیست که هر دو همسر باید آنرا بر هر چیز دیگر تقدم دهند. محکم و قوی کردن رابطه عمودی با خدا کمک بسیار زیادی به ضمانت تداوم رابطه افقی در ازدواج بین زن و شوهر می کند، ازدواجی که خدا را جلال می دهد.         منبع: www.gotquestions.org

About سینا مهدویان

کور بودم و در مسیح خداوند بینا شدم

View all posts by سینا مهدویان →

دیدگاهتان را بنویسید