آیه قوت یکشنبه ۲۸ آوریل ۲۰۱۹

یوحنا باب ۱۶ آیه ۳۳
یوحنا باب ۱۶ آیه ۳۳

یوحنا باب ۱۶  آیه ۳۳

این چیزها را به شما گفتم تا در اتّحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده‌ام.»