آیه قوت شنبه ۱۱ می ۲۰۱۹

اشعیا باب ۶۶            ۱۳من در اورشلیم مثل مادری که فرزند خود را تسلّی می‌دهد، تو را تسلّی خواهم داد.