آیه قوت شنبه۲۵ می ۲۰۱۹

متی باب ۱۸                       ۶«وای به حال کسی‌که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر است که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد.