در پنطیکاست چه رخ داد؟

image_pdfimage_print

همانطور که در مقاله “جسم،جان و روح” دیدیم، آدم پس از اینکه گناه کرد روحش را از دست داد. پس از آن هم دیگر روح در دسترس نبود. ای این حال عیسی مسیح در یوحنا ۳: ۶ نبوت کرد و به نیقودیموس گفت که شخص باید دوباره دارای روح شود. زمان در دسترس قرار گرفتن دوباره روح روز پنطیکاست در ۲۰۰۰ سال پیش بود. پس بیایید ببینیم در آن روز چه اتفاقی افتاد:

اعمال ۲: ۱-۴
” چون روز پِنتیکاست فرا‌‌رسید، همه یکدل در یک جا جمع بودند که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانه‌ای را که در آن نشسته بودند، به‌‌تمامی پر کرد. آنگاه، زبانه‌هایی دیدند همچون زبانه‌های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. سپس همه از روح‌القدس پُر گشتند و آن‌‌گونه که روح بدیشان قدرت تکلّم می‌بخشید، به زبانهای دیگر سخن‌گفتن آغاز کردند. “

در آیات بالا اولین تجربه ریخته شدن روح القدس در روز پنطیکاست ذکر شده است. از آن روز به بعد روح دوباره در دسترس گرفت و هرکس که به زبان اقرار کند که عیسی خداوند است و در دل ایمان بیاورد که خدا روز سوم او را از مرگ برخیزاند ( رومیان ۱۰: ۹-۱۰) روح را دریافت می کند و آنرا به ۹ طریق همانطور که در اول قرنتیان ۱۲: ۷-۱۰ آمده ظاهر می سازد. یکی از این راه ها تکلم به زبان هاست و این همان روشی است که در آیات بالا استفاده شده است.