هر شخص مسیحی ۳ تجربه با روح القدس را لازم است داشته باشد

image_pdfimage_print

هر شخص مسیحی ۳ تجربه با روح القدس را لازم است داشته باشد.

سکونت روح القدس ، پُری روح القدس و تعمید روح القدس.

۱ – بواسطه سکونت روح القدس تولد تازه می یابیم

۲ – بواسطه پُری روح القدس زندگی شایسته یک فرزند خدا خواهیم داشت.

۳ – بواسطه تعمید روح با قوت کارهای عظیم برای خدا خواهیم کرد.

📖 لوقا ۳: ۱۶ یوحنا ۱: ۳۳ اعمال ۲: ۴ و ۱۰: ۴۴- ۴۶ و ۱۱: ۱۵- ۱۶ و اول قرنتیان ۱۲: ۴ – ۱۰ و ۱۴: ۱۵ 📖

💟✝️🛐

دیدگاهتان را بنویسید