تیموتائوس کیست؟

image_pdfimage_print

تیموتائوس از شاگردان جوان پولس بود که در اغلب سفرهای وی با او همراه بوده است.تیموتائوس از اهالی لستره و پدر او یونانی و مادرش زنی یهودی به نان افنیکی و مادربزرگش لوئیس بوده که پولس آنان را ایمانداران بی ریا می‌خواند. برای اولین بار نام تیموتائوس در کتاب اعمال زمانیکه برای دومین بار پولس به لستره سفر میکند، به چشم می‌خورد، که احتمال زیاد در اولین سفر پولس به آنجا، ایمان آورده بوده است. پس از آنکه وی را به سبب آنکه قرار بود در میان یهودیان فعالیت کند، ختنه کردند و سپس پولس، او را همراه با خود برد. تیموتائوس توسط سایر کشیشان دست گذاری شد، وی دارای عطایایی بوده که از وی خواسته می‌شود به بهترین شکل از آنها استفاده کند. تیموتائوس همراه با پولس و سیلاس به بیریه رفته و پس از آنکه پولس آنجا را ترک کرد، وی آنجا ماند و سپس در آتن به پولس پیوست. تیموتائوس از آتن به تسالونیکی رفته و از آنجا به قرنتس نزد پولس بازگشت. وی در قرنتس همراه با پولس و سلوانس موعظه می‌کرد. در افسس، پولس وی را مامور بردن اولین نامه خود به کلیسای قرنتیان می‌نماید. تیموتائوس پس از آن دوباره به افسس برگشته و همراه با ارسطوس به مقدونیه فرستاده می‌شود و سپس پولس نیز به آنان می‌پیوندد. زمانیکه پولس برای اولین بار در روم زندانی میشود، تیموتائوس نیز همراه وی، مدتی در زندان بوده است. پولس پس از آزادی از زندان در ترواس به تیموتائوس و سایرین پیوست و تیموتائوس را مسئول کلیسای افسس کرد. زمانیکه پولس در نوبت دوم در روم زندانی می‌شود، از تیموتائوس می‌خواهد هر چه زودتر به وی ملحق شده و بعضی از لوازم شخصی او را همراه خود بیاورد. پس از آن دیگر در کتاب مقدس از تیموتائوس اسمی برده نمی‌شود. در مورد مرگ وی، گفته می‌شود که به شهادت رسیده است.

منابع کتاب مقدس: تیموتائوس اول باب ۱، ۴ – تیموتائوس دوم باب ۱، ۴ – اعمال باب ۱۶، ۱۷، ۱۹ – تسالونیکیان اول باب ۳ – تسالونیکیان دوم باب ۱ – قرنتیان اول باب ۱۶ – قرنتیان دوم باب ۱، ۴ – فیلیپیان باب ۱ – عبرانیان باب ۱۳

منبع: رازگاه