آیه قوت دوشنبه ۱ جولای ۲۰۱۹ # ۱۰ تیر ۱۳۹۸

خروج باب ۱۴ آیه ۱۴
خروج باب ۱۴ آیه ۱۴

خروج باب ۱۴ آیه ۱۴

خداوند برای شما جنگ می‌کند و لازم نیست شما هیچ کاری بکنید.»