قدمهای نجات کدامند ؟

image_pdfimage_print

مردم زیادی دنبال “قدمها و مراحل نجات” می گردند. مردم ایده ها و دستور العمل هایی را دوست دارند مثل پنج قدمی که باید برداشت تا به نجات رسید. نمونۀ آن اسلام است که پنج اصل دارد (اصول دین). بر اساس اسلام، اگر این اصول رعایت شوند، نجات بدست می آید. چون ایده مراحل قدم به قدم تا به نجات جالب توجه است، خیلی از مسیحیان هم این اشتباه را می کنند و نجات را نتیجه مراحل قدم به قدم عرضه می کنند. بعضی از فرقه های مسیحیت تعمید، اعتراف در ملا عام، برگشتن از گناه، صحبت به زبانها، و غیره را جزو قدمهای نجات می دانند. اما کتاب مقدس فقط یک قدم را برای نجات معرفی می کند. وقتی زندانبان در فیلیپی از پولس رسول پرسید، “چه کنم که نجات یابم؟” پولس جواب داد، “به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت” (اعمال رسولان ۱۶: ۳۰-۳۱).

ایمان به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده تنها “قدم” به نجات است. پیغام کتاب مقدس خیلی واضح است. ما همه برعلیه خدا گناه کرده ایم (رومیان ۳: ۲۳). بخاطر گناهانمان، ما مستحق جدایی ابدی از خدا هستیم (رومیان ۶: ۲۳). بخاطر محبت خدا به ما (یوحنا ۳: ۱۶)، خدا شکل انسان گرفت و بجای ما قربانی شد، یعنی تنبیهی را که حق ما بود بر گردن گرفت (رومیان ۵: ۸، ۲ قرنتیان ۵: ۲۱). خدا بخشش از گناهان و حیات ابدی در بهشت را به همه کسانی که، بوسیله فیض خدا از طریق ایمان، عیسی مسیح را بعنوان منجی دریافت می کنند وعده داده است (یوحنا ۱: ۱۲، ۳: ۱۶، ۵: ۲۴، اعمال رسولان ۱۶: ۳۱).
منبع: gotquestions