آیه قوت جمعه ۵ جولای ۲۰۱۹ # ۱۴ تیر ۱۳۹۸

مزامیر باب ۵۱ آیه ۱۰
مزامیر باب ۵۱ آیه ۱۰

مزامیر باب ۵۱ آیه ۱۰

خدایا، دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان.