چرا کلیسا بر اساس این آیه معتقد است که (تعمید در روح القدس) تنها یکبار برای همیشه در ایمانداران اتفاق می افتند؟

image_pdfimage_print

“زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم.”
(اول قرنتیان ۱۳:۱۲)

کلیسا، بدن روحانی مسیح، به واسطۀ مسیح و با تعمید ایمانداران در رو ح القدس شکل می گیرد. مسیح تعمید دهنده است (متی۳ : ۱۱). او هر ایماندار را در اتحاد و یگانگی با سایر ایمانداران، در روح القدس، تعمید می دهد.

پولس در اینجا از تعمید در آب سخن نمی گوید. تعمید در آب نشانۀ ظاهریِ یکی شدن ایماندار با مسیح در مرگ و رستاخیز او است (رومیان ۶ : ۳، ۴). به همین شکل، همۀ ایمانداران به وسیلۀ رو ح القدس در بدن مسیح تعمید می گیرند. مقصود پولس این است که براتحاد و یگانگی ایمانداران تأکید نماید. ایمانداری وجود ندارد که در روح القدس تعمید نیافته باشد.

تعمید در رو ح القدس فقط یکبار صورت می گیرد. اگر جز این باشد، همۀ نکاتی که در خصوص اتحاد در بدن مسیح بیان شده اند به مقوله ای پیچیده و دشوار تبدیل می گردند. همۀ ایمانداران در روح القدس تعمید یافته اند. از اینرو، همه در یک بدن می باشند (افسسیان ۴ : ۴- ۶).

“تعمید در رو ح القدس تجربه ای نیست که بخواهیم در پی آن باشیم و اراده کنیم تا آن را بیابیم.”

تعمید در رو ح القدس واقعیتی است که باید آن را تصدیق کنیم و آن را بپذیریم (اعمال ۸ : ۱۷؛ ۱۰ : ۴۴، ۴۵؛ ۱۱ : ۱۵، ۱۶). از یک روح نوشانیده شدیم. وقتی ایمانداران نجات می یابند، جمیع آنها تمام و کمال عضو بدن مسیح، کلیسا، می گردند و رو ح القدس نیز در تک تک آنها ساکن می شود (رومیان ۸ : ۹؛ ۶ : ۱۹؛ کولسیان ۲ : ۱۰؛ دوم پطرس ۱ : ۳، ۴).

پس دیگر نیاز نیست یکبار دیگر به طور جداگانه تجربۀ روحانی خاصی داشته باشند تا از برکت روحانی بیشتر و عمیقتری برخوردار شوند یا بر اساس آن تجربۀ خاص روحانی بتوانند پیروزمندانه زندگی کنند. قرار نیست ایمانداران با یک فرمول خاص یا با طی کردن یک سری مراحل، در یک لحظه و در یک چشم بر هم زدن، به ایمانداران روحانی تر تبدیل شوند. تدبیر خدا اصلاً این نیست (یوحنا ۳ : ۳۴).
آنچه مسیح در نجات انسانها تدارک دید جامع و کامل است. تنها چیزی که مسیح از ایماندار می طلبد اطاعت است و اعتماد به آن برکتی که قبلاً به او هدیه شده است (عبرانیان ۱۰ : ۱۴).

  • دکتر جان مک آرتور
    مفسر عهد جدید

دیدگاهتان را بنویسید