چرا مسیح باید با ابرها بازگردد؟ (مکاشفه فصل ۱ آیه ۷)

image_pdfimage_print

یوحنا نوشت:”مسیح با ابرها می آید” (مکاشفه فصل ۱ آیه ۷). زمانی که مسیح بر روی زمین بود، به دشمنانش فرمود:” بر ابرهای آسمان به زمین باز می گردم” (متی فصل ۲۶ آیه ۶۴). مقصود مسیح از آمدن بر ابرها چیست؟
برخی کوشیده اند معنا و مفاهیم دیگری برای “ابر” قائل شوند. اما واقعیت این است که ابر به آن معناست که مسیح در بازگشت ثانوی، در آسمان ظاهر خواهد شد و همه او را خواهند دید. یوحنا نوشت:” هر چشمی او را خواهد دید” (مکاشفه فصل ۱ آیه ۷). بدین ترتیب بازگشت مسیح، قابل رویت خواهد بود. همه مردم آمدن او را خواهند دید (مرقس فصل ۱۳ آیه ۲۶).
لوقا گزارش داد:”پس از آن که عیسی سخنانش را با شاگردانش به پایان رساند، در مقابل چشمان آنان، به سوی آسمان بالا رفت و در ابری ناپدید شد” (اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۹). چرا مسیح در میان ابر ناپدید شد؟
کتاب مقدس تعلیم می دهد که ابر جلال خدا را می پوشاند. به عنوان مثال، ابری که در بالای خیمه عبادت در زمان موسی قرار گرفت (خروج فصل ۴۰ آیه ۳۴). خداوند با جلال و حضور خود را با ابر نمایان ساخت و خیمه را فرا گرفت. این ابر آنقدر مهیب بود که موسی نتوانست وارد خیمه شود.
تقریبا ۵۰۰ سال بعد، در دوران سلیمان پادشاه، ابر جلال خدا معبد را پر کرد (اول پادشاهان فصل ۸ آیات ۱۰- ۱۱). ابر علامت مشخصه قابل رویت جلال خدا برای قوم اسرائیل بود. حضور جلال خدا که با ابر در معبد نمایان شد، مانع گردید تا کاهنان وظایف خود را انجام دهند.
نباید فکر کنیم که چون خدای پدر را نیده ایم، پس از این امتیاز محروم شده ایم. مسیح فرمود:”من و پدر یک هستیم (یوحنا فصل ۱۰ آیه ۳۰). “کسی که مرا دیده، فرستنده من را دیده است” (یوحنا فصل ۱۲ آیه ۴۵).
با مطالعه انجیل یوحنا درمی یابیم که الویت پدر و پسر متمایز است. یعنی خداوند مسیح، کاملا متمایز از خدای پدر است. یکی جسم گردید و دیگری خیر. در عین حال، جلال مسیح همان جلال پدر است:”مسیح چهره دیدنی خدای نادیدنی است” (کولسیان فصل ۱ آیه ۱۵).
بنابراین در آخرین لحظات، شاگردان خداوند خود را در هیئت ظاهری مشاهده کردند و سپس او در میان ابر جلال خدا محو و ناپدید شد. مسیح دوباره با “ابر جلال خدا” بازمی گردد.

نویسنده: کشیش مهران پورپشنگ
منبع: صفحه “دفاعیات مسیحی” در فیس بوک