دعای شماره ۹

هللویا پدرجانم شکر که خدای وعده هستی، شکر که خدای امین هستی، شکر که خدای وفا هستی، شکر که خدای محبت هستی،
شکر که ما را وعده نجات داده ای، شکر که تنها با بازنمودن در قلب خود و
با گشودن زبانمان به اعتراف نام قدوس تو و جلال نامت در تو حیات و تولد
دوباره یافته و برکات تو را دریافت میداریم.

شکر که تو خداوند زنده
هستی و آنچنان که تو را بخوانیم اجابت مینمایی ما را، شکر که تو خداوند
ایمان و امید هستی و هر که را که بر تو توکل کند و بر تو ایمان و امید
داشته باشد هرگز خجل نخواهی ساخت، هللویا جلال بر نام قدوست باد پدرجانم از
حال تا ابد

آمین آمین🙏❤️✝️