دعای شماره ۱۲

پدر آسمانی ٬ خدای رحمتها و بخشش ها ٬ قادر متعال تو را میستاییم
سپاسگزاریم پدرجان که فرصتی تازه بخشیدی تا تو را در روح و راستی بپرستیم
شکرگزاریم که بواسطه ی خون عیسای مسیح می توانیم هر لحظه با دلیری و فروتنی به تخت فیض تو نزدیک شویم
شکر که تنها عیساست شفیع اعظم ما
شکر بهر محبت بیکرانت ٬‌ شکر بهر نیکویی پایدارات ٬‌ شکر بهر رحمت و فیض عظیمت
شکر ای پدر برای کلام راستینت ٬ شکر برای کارهای عظیم و عجیبت٬‌ شکر که تو وعده دهنده ی امینی
شکرگزاریم که قوم برگزیده ات را در بدنت متحد گردانیده ای و کاهنان بر روی
زمین خوانده ای تا با ایمان و امید و محبت در دعا و شکرگزاری باشند‌
شکر برای این همنشینی که خواست و اراده ی توست
شکر که تو آفریدگار تمامی عالم در اوج شکوه و جلال ٬‌ با عشق و فروتنی میخواهی با ما گفت و گو کنی
ما نیز مشتاق تو هستیم ، روی تو را میطلبیم و با تمامی وجودمان میپرستیمت ای خدای قدوس …
در نام عیسای مسیح خداوند
آمین