صعود عیسی مسیح به اسمان

صعود مسیح

و چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوی آسمان چشم دوخته می‌بودند، هنگامی که او می‌رفت، ناگاه دومرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده، گفتند: «ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالابرده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او رابه سوی آسمان روانه دیدید

حدود ۱۹۸۵ سال پیش مسیح خداوند بعد از مصلوب شدن برای گناهان ما و قیام پیروزمندانه از مرگ در چنین روزهای به آسمان صعود کرد و در دست راست خدای پدر نشست تا زمان معین برسد و دوباره باز گردد .

همانطور که در عهد عتیق در مورد تجسم خداوند (اشعیا ۷ ، میکاه ۵)، صلیب و رنجها عیسی مسیح (مزمور ۲۲ و اشعیا ۵۳) و قیام و رستاخیز مسیح (مزمور ۱۶ ، اشعیا ۵۳) و نزول روح القدس (یوئیل ۲) پیشگویی شده است، در مورد صعود مسیح نیز در مزمور ۲۴ آیات ۷ تا ۱۰ اینگونه پیشگویی شده است:

” ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود!

این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است!

ای دروازه ها، سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود!

این پادشاه جلال کیست؟ یَهُوَه صَبایوت پادشاه جلال اوست! سلاه. “

در ادامه می خواهیم در مورد دلایلی از کتاب مقدس در مورد صعود یا عروج خداوندمان مسیح به آسمان صحبت کنیم.

  1-مسیح به آسمان صعود کردتا نشان دهد که بالاتر از هر چیز زمینی است.

 کلام خدا اینگونه می گوید: “چه مقدار است عظمت بینهایت قوت او نسبت به ما مومنین برحسب عمل توانایی قوت او که درمسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به ‌دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می‌شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز. و همه ‌چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه ‌چیز به کلیسا داد، که بدن اوست یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد. ” (افسسیان ۱۹:۱-۲۳)

صعود مسیح نشان می دهد که او که سر کلیسا است و از هر چیزی بالاتر است ، او از قوتها ، افراد ، سلطنتها ، نامها ، اسارتها ، گناهان ، انواع بیماریهای لاعلاج ، انواع سرطانها ، انواع مخالفتها و … بالاتر است . در نتیجه کلیسا هم بوسیله مسیح دارای اقتدار می باشد.

کلام خدا در مورد عیسی مسیح می گوید : ” و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین وزیر زمین است خم شود ، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح ، خداوند است برای تمجید خدای پدر.” (فیلیپیان ۸:۲-۱۱)

بله صعود مسیح به آسمان به ما یادآوری می کند که هرچیزی در مقابل نام عیسی به زانو می آید چون مسیح بالاتر از هرچیزی صعود می کند و بر همه قوتها تسلط دارد.

همچنین کلام خدا در دوم قرنتیان چنین می گوید : “زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه‌ها، که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می‌افرازد، به زیر می‌افکنیم وهر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می‌سازیم” (دوم قرنتیان ۱۰:۴٫۵)

این حقایق عالی به ما کمک می کند تا با دیدن جایگاه مسیح بهتر و با ایمان و اقتدار دعا کنیم تا مردم نجات یابند ، مریضان شفا یابند ، ایمانداران رشد کنند و پر از روح القدس گردند ، اسیران آزاد گردند و مشکلات و موانع حل گردند.

 2- مسیح به آسمان صعود کردتا در دست راست پدر نشسته و برای ما شفاعت کند.

  کلام خدا می گوید :” زیرا که ما را چنین رئیس کهنه شایسته است، قدوس و بی‌آزار و بی‌عیب و از گناهکاران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردیده ” (عبرانیان ۷:۲۵)

خدا را شکر برای تنها شفیع گناهان ما (اول یوحنا ۲:۱) ، او طبق وعده اش همیشه حاضر است ما را ببخشد و از هر ناراستی پاک سازد. مسیح دقیقا بر ضد شیطان که همیشه بر ضد ما سخن می گوید ، بعنوان مدافع و شفیع با خونش در جایگاه دست راست پدر همیشه برای شفاعت می کند.

کلام خدا می گوید : ” خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می‌سازد…. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. ” (اول یوحنا ۱ آیات ۷ و ۹)

 3- مسیح به آسمان صعود کردتا ما را از اسارتها آزاد کرده و به ما بخششها بدهد.

  کلام خدا می گوید : «چون او به اعلی علیّیّن صعود نمود، اسیری را به اسیری برد و بخششها به مردم داد.» (افسسیان ۴:۸)

صعود مسیح ۲ کار برای ما می خواهد انجام دهد که هر دوی آنها مهم است.

۱- اسیری را به اسیری بردن: یعنی ما را از همه اسارتهایمان آزاد کند ، لباس کهنه (انسانیت کهنه) را در بیاورد (رومیان ۱۳:۱۲) ، ما را از گناهانمان خالی سازد.

۲- بخششها بدهد: یعنی ما را از روح القدس پر سازد ، انسانیت جدید را بپوشیم و به شباهت خالق ، او شویم. (کولسیان ۳:۱۰)

 4- مسیح به آسمان صعود کردتا نشان دهد که وطن اصلی ما هم آسمان است.

 کلام خدا در فیلپیان ۳: ۲۰ می گوید: ” امّا وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار می کشیم، ” همچنین در عبرانیان ۱۱: ۱۶ می گوید : ” امّا مشتاق سرزمینی نیکوتر بودند، مشتاق وطنی آسمانی. از همین‌‌رو، خدا عار ندارد خدای ایشان خوانده شود، زیرا شهری برایشان مهیا کرده است. “

مسیح خداوند گفت :” در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید.” (یوحنا ۱۴ آیات ۲ و ۳)

خانه ابدی ما آسمان است و ما باید آسمانی فکر کنیم. چنانکه کلام خدا در کولسیان باب ۳ آیات ۱ تا ۳ می گوید: ” پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است بطلبید در آنجایی که مسیح است، به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالا است تفکّر کنید، نه در آنچه بر زمین است. زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است.”

 5- مسیح به آسمان صعود کردتا ما منتظر بازگشت ثانویه او باشیم.

  کلام خدا در اعمال ۱:۱۱ می گوید: ” همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.”

مسیح از آسمان آمد (یوحنا ۶:۵۱)، به آسمان رفت و دوباره از آسمان خواهد آمد و ما را هم با خود به آسمان خواهد برد. بنابرین چشمان خود را به آسمان بدوزیم و منتظر بازگشت منجی و خداوندمان عیسی مسیح باشیم.

  6- مسیح به آسمان صعود کرد تا بدانیم ما هم یکروز به آسمان صعود خواهیم کرد.

  کلام خدا در باب ۱۵ اول قرنتیان آیات ۵۱ تا ۵۴ می گوید : ” همانا به شما سرّی می گویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدّل خواهیم شد. در لحظه ای، در طُرفه العینی، به مجرّد نواختن صور اخیر، زیرا کَرِنّا صدا خواهد داد، و مردگان، بی فساد خواهند برخاست و ما متبدّل خواهیم شد. زیرا که می باید این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد. امّا چون این فساد بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که «مرگ در ظفر بلعیده شده است. “

همچنین کلام خدا در اول تسالونیکیان باب ۴ آیات ۱۵ تا ۱۷ چنین می گوید : ” زیرا این را به شما از کلام خدا می گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اوّل خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. “

صعود مسیح به آسمان تضمین کننده صعود و ربوده شدن ما به آسمان می باشد.

 7- مسیح به آسمان صعود کرد تاروح القدس را از پدر برای ما بفرستد.

   مسیح خداوند در یوحنا ۱۶:۷ گفت : ” و من به شما راست می‌گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلّی‌دهنده نزد شما نخواهد آمد. امّا اگر بروم او را نزد شما می‌فرستم. “

مسیح به آسمان رفت تا روح القدس بیاید ، تا بتواند در همه جا با پیروانش باشد و مسیحیت بصورت تصاعدی گسترش پیدا کند. روح القدس به ما قوت ، آزادی ، شادی ، محبت ، امید ، قدرت دعا و بشارت موثر ، پرستش پر از روح ، عطایا و ثمرات و …. می بخشد و اینها همه ثمرات صعود مسیح خداوند می باشد.

 نتیجه:

 صعود مسیح پیوند “زنجیره نجات” بین قیام و نزول روح القدس می باشد ، ما باید یاد بگیریم بیشتر روی آسمان تفکر کنیم و خود را برای حیاتی که تا ابد در آسمان خواهیم داشت آماده سازیم.

دعا کنیم که خدا فکرها و قلبهای ما را اسمانی تر بسازد تا بهتر بتوانیم به مردمان زمینی خدمت کنیم. آمین