بُت مَرُوْدَک در کجا قرار داشت؟

مَرُوْدَک نام یکی از خدایان و خدای اعظم بابلیان بوده است. خداوند در کتاب ارمیا میگوید، بروید و به همه بگویید که بابل اسیر و بت مَرُوْدَک و تمثالهای آن شکسته و نابود خواهد شد.

توضیحات:
مردوک نام یکی از خدایان بابل و خدای باروری و آفرینش است، در زمان حمورابی، مردوک خدای محافظ بابل به شمار می‌رفت. مردوک پسر اِآ و در هنگام تولد دارای چهار چشم و چهار گوش بوده است. مردوک در بیشترین دورانها، برترین خدا به شمار می‌آمد و در شهر بابل دارای ۵۳ معبد متعلق به خدایان بزرگ و ۵۵ معبد کوچکتر مخصوص مردوک بوده است. نبوکدنصر معبد اصلی و مرکزی خدای اعظم بابل، مردوک را که اساگیلا ( رفیع و بلند پایه ) نامم داشت را بازسازی و در دور آن ساختمانها وتاسیسات مجلل و با شکوه بنا کرد. او برج تمنانکی ( ستون زمین و آسمان ) را که معبد دیگری برای مردوک بود، شروع و به پایان رسانید. این برج معروف به برج بابل است، و پس از آن مردوک خدای زمین و آسمان و مورد پرستش اقوام بسیاری قرار گرفت. تقریبا هر روزه در بابل جشنها و مراسمی برای این خدا وجود داشته است.

منبع کتاب مقدس: ارمیا باب ۵۰