خداوندا

با ایمان به اینکه تو تنها خداوند خداى حق و نیکوی مطلق ،
شبان مهربان و قادر مطلق
و خداى غیرممکن ها هستى ،
غیرممکن ها و سختی ها
و بیماریهای زندگى مان
را بحضورت بلند مى کنیم

🙌اعلام مى کنیم ؛
پیروزى تو را،
در راههای سخت و تاریک؛
در درهاى بسته؛
و در نشیب های زندگى ؛
چون تو فرمودی هر دری را که بر زمین باز کنید در آسمان نیز باز می شود
و نور کلام
و روح نجات بخشت همیشه در همه جا نجات دهنده
و منجی و رهبر ماست
در ما و با ماست

🕊دوستت داریم
و می پرستیمت ای خدای قدوس
تو ای صخره محکم و ابدی .

🕊و تو را شکر می گوییم
برای نجاتت
برای حیات ابدی ات
که مانند رودخانه ای جاری است و تنها باید با ایمان در آن شنا کنیم تا از تمام گناهان پاک و آراسته شویم

🕊بخاطر فیض عظیمت تو را می پرستیم و نامت را بلند می کنیم و جلال می دهیم
ای خداوند عیسی مسیح قدوس

آمین🙏