✨بیایید دعا کنیم:

✨🕊پدر
آسمانی ،شاه شاهان، پدر سرمدی، قدوس اسرائیل،با شکر گزاری به حضور پر
جلالت آمده ایم .شکر فرصت دوباره ای بخشید تا به صحن های تو وارد شویم.

✨🕊شکر بهر فدیه کردن یگانه پسرت که برای ما بر صلیب قربانی گشت تا ما در صلح و دوستی با خدای پدر باشیم.

✨🕊شکر که در تو پیروز هستیم.شکر در نام تو قدرت هست. شکر برای فیض و نجات که در تو داریم

✨🕊شکرکه
فرزندان و وارثان تو هستیم. شکر که تنها که را ه و راستی و حیاتی. شکر،
که فکر های تو از فکر های ما بلند تر و راه های تو از راه های ما عظیم تر
است.شکر که در فکر ما هستی و بارهای گران و خستگیهای ما را بر می داری و
قوت میبخشی.

✨🕊پدر
تو در کلامت فرمودی :اما آنانی که منتظر خداوند میباشند قوت تازه خواهند
یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد.خواهند دوید وخسته نخواهند شد.خواهند
خرامید و درمانده نخواهند گردید.

✨🕊طبق
این کلام و وعده تو،پدر می طلبیم که ایران رو در روزها سخت تو کمک کنی و
نجات را بر ایران و ایرانی جاری سازی ،پدر می طلبیم که شفای تو و آرامش تو
در ایران بیاید، پدر به وعده ها و زمان های تو اعتماد می کنیم تو خدای عادل
و نیکو یی هستی ،تو خدای وفاداری ، خدا ی مهیا کننده،هستی پدر می طلبیم که
دست تو بر ایران باشه و همه زانوان در برابر نامت خم شوند و نام تو را
بخوانند زیرا تنها در تو رستگاری هست، پدر میطلبیم کهملت ستمدیده ایران را
در اتحاد و یکدلی بیاوری تا برای تو بیاستند و در صداقت و راستی بر
نیروهای ظلم و تاریکی پیروز گردند.تو ای خداوند در ایران جلال بیاب.

💞 بنام پرجلال و پر اقتدار عیسی مسیح..با ایمان و شکرگزاری