پــــــــــــــدرجان

امروز تو را تا بلندای آسمان ملکوتیت عاشقانه صدایت می کنم
و در نام زیبایت دست نیازمند مرا بر آستانه بی نیازت بگیر

و در فیض و برکت تو ای خداوند از رنجش، غرور و خود محوری رهایم ساز
تا با تو لحظه لحظه روزم را و با سرودها و پرستش ها بیارامم
و در فیض و بخشش هایت روزی دیگر را به سپده دم فردا پیوند زنم.

پــــــــــــــدر جان

امروز در فیض خودت ایمان مرا قوی کن
و مرا با محبت خودت که در قلبم نهاده ای برکت بده
تا بتوانم در عشق و دلدادگی تو روزی آرام و پر از خیر و برکتی داشته باشم.آمیــــــــــــن💫🍃