دعای شکرگزاری

۲۵اکنون به او که قادر است مطابق مژده‌ای که من اعلام می‌کنم، یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و بر طبق افشای آن حقیقت پنهانی که قرنهای دراز مخفی بود ۲۶و در حال حاضر مکشوف شده و به وسیلهٔ نوشته‌های انبیا به حکم خدای جاودان به تمام ملّتهای جهان آشکار گردید تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند، به او که قادر است شما را قوی و استوار سازد، ۲۷به آن خدایی که دانای یکتاست، به وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال باد! آمین.