🛐 هللویا خداوند محبت،

🕊️خداوند عظیم،

✝️خداوند عجیب،

حقیقتا کارهای تو خاص و عظیم و عجیب است، حقیقتا محبت تو ازلی و ابدی و عمیق است، حقیقتا بخشش تو لایتناهی و بی مثال است،
حقیقتا تو کاملترین الگوی ما در این جهان هستی،

پدر شکرگزارم برای حضورت، شنیدنت، ملاقاتت، سخن گفتنت، شکرگزارم که از
تمامی امور آگاهی و خطاهای ما را میپوشانی و در صدد جبران برمیآیی،
شکرگزارم که پدر همیشه مهربانی، شکرگزارم که دست نجات تو همیشه در دستمان
است، شکرگزارم که بذر محبت و حکمت خودت را به ما کاشته ای و یاریمان میدهی
تا در تو میوه نیکویی و عدالت آورده و در صلح و صفای پربار و فروتن و فروتن
و فروتنتر گردیم

در نام قدوس و بی همتایم ای شاه جلال
🙏 آمین🙏