اینکه به نام عیسی مسیح دعا کنیم یعنی چه ؟

دعا به نام عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل ۱۴ آیه های ۱۳ تا ۱۴، گفته شده است «شما می‌توانید به نام من، هر چیزی از خدا درخواست کنید، و من آن را به شما خواهم داد. چون من که فرزند خدا هستم هر چه برای شما انجام دهم، باعث بزرگی و جلال خدا خواهد شد. بلی، به نام من هر چه لازم دارید بخواهید تا به شما عطا کنم». بعضی این آیه را اشتباه برداشت می کنند و فکر می کنند گفتن “به نام عیسی مسیح” در آخر دعا باعث می شود که خدا همیشه هر چه از او بخواهیم به ما بدهد. در واقع با این فکر به “به نام عیسی مسیح” بعنوان یک فرمول سحرآمیز نگاه می کنند. این برخلاف کلام خداست.

دعا در نام عیسی مسیح یعنی دعا با قدرت عیسی مسیح و درخواست از پدر که در مورد دعای ما عمل کند، چون ما به نام پسرش عیسی مسیح آمده ایم. دعا به نام عیسی مسیح همان معنی را می دهد که دعای بر طبق اراده خدا، «از اینرو، خاطرجمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید؛ و اگر یقین داریم که دعای ما را می‌شنود، می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد» (اول یوحنا فصل ۵ آیه های ۱۴ تا ۱۵). دعا در نام عیسی مسیح دعایی است که برای جلال و احترام نام او کرده می شود.

گفتن “به نام عیسی مسیح” در آخر دعا یک فرمول سحر آمیز نیست. اگر آنچه ما می خواهیم برای جلال نام خدا و طبق اراده او نباشد، گفتن “به نام عیسی مسیح” بی معنی است. آنچه مهم است دعای خالصانه ایست که به نام عیسی مسیح و برای جلال نام او باشد، نه اینکه لغات مخصوصی را در آخر دعا بگوییم. کلمات در دعا اهمیت ندارند، بلکه هدف پشت دعا اهمیت دارد. دعا برای چیزهایی که بر اساس اراده و خواست خدا هستند، اساس دعایی است که به نام عیسی مسیح کرده می شود.
منبع: gotquestions