چگونه نجات را دریافت میکنیم!

image_pdfimage_print

رومیان ۱۰:۹ ” زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت ” 

رومیان باب ۱۰ آیه ۱۰ و ۱۱ ” چونکه به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف میشود به جهت نجات و کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد “

به قلب باید ایمان بیاورید که عیسی مسیح خداوند است و بعد به لب هایت اعتراف کنی و بگویید آن زمان نجات پیدا خواهید کرد.