اطلاعاتی درباره شمعون Simon

image_pdfimage_print

شمعون Simon
لغت فوق به معنای خداوند شنیده است می‌باشد.
شمعون، یکی از دوازده شاگردان عیسی بود. وی در اناجیل متی و مرقس« شمعون قانوی » و در انجیل لوقا و کتاب اعمال « شمعون غیور » نیز نامیده شده است.
قانوی نام گروه و حزبی مذهبی بوده که یهودیان برای براندازی دولت روم در اسرائیل ایجاد کرده بودند و به آنان غیور نیز گفته می‌شده است و شمعون نیز قبل از آشنایی با عیسی یکی از اعضای این گروه بوده است. اما هیچ گونه مرجعی در این مورد وجود ندارد.
پس از عروج مسیح به آسمان، شمعون یکی از اشخاصی بود که در بالاخانه‌ای جهت دعا و نیایش با سایر شاگردان جمع می‌شد. پس از آن در مورد شمعون، چیز دیگری در کتاب مقدس دیده نمی‌شود.

درگذشت
بنا بر روایات، وی در مصر، افریقا و انگلیس موعظه می‌کرده است و بنا بر روایاتی دیگر، شمعون و تدی با هم در ایران ( پرشیا ) موعظه می‌کرده‌اند و با هم یا هم زمان به شهادت رسیده‌اند. و گفته می‌شود: شمعون بوسیله گردن زدن ( قطع سر ) یا قطعه قطعه شدن بوسیله اره به شهادت رسیده است. اما در کتاب مقدس در این باره و مرگ وی چیزی گفته نشده است.
نماد
نماد شمعون یک کتاب انجیل و یک ماهی می‌باشد، که معمولا روی تصویر یک سِپر کشیده می‌شود.
تصویر ماهی نشان بر شغل شمعون که ماهیگیر بوده، دارد. چون شمعون همزمان با شغل ماهیگیری به موعظه انجیل نیز می‌پرداخته است، کتاب انجیل در نماد وی قرار داده شده است.
بیست و هشتم ماه اکتبر (October) هر سال، روز یادبود شمعون غیور می‌باشد.
منابع کتاب مقدس: متی باب ۱۰ – مرقس باب ۳ – لوقا باب ۶ – اعمال باب ۱
مرقس باب ۳ آیه ۱۸
۱۸ و اندریـاس و فیلپّـس وبرتولما و متی و توما و یعقوب بن حلفی و تدی و شمعون قانوی،
متی باب ۱۰ آیه ۱ تا ۴
۱ و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند. ۲ و نامهای دوازده رسول این است: اوّل شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس؛ یعقوب بن زبدی و برادرش یوحنا؛ ۳ فیلپس و برتولما؛ توما و متای باجگیر؛ یعقوب بن حلفی و لبی معروف به تدی؛ ۴ شمعون قانوی و یهودای اسخریوطی که او را تسلیم نمود.
لوقا باب ۶ آیه ۱۵
۱۵ متی و توما، یعقوب ابن حلْفی و شمعون معروف به غیور.
اعمال باب ۱ آیه ۱۳
۱۳ و چون داخل شدند، به بالاخانه‌ای برآمدند که در آنجا پطرس و یوحنا و یعقوب و اَندریاس و فیلپس و توما و برتولما و متی و یعقوب بن حلفی و شمعون غیور و یهودای برادر یعقوب مقیم بودند.

منبع: رازگاه

دیدگاهتان را بنویسید