خدایا؛ ای پدر ما که خالق ما واین جهان هستی.

تو ما را به خاطر برنامه هایی که داشتی به دنیا آوردی تو به ما محبت کردی زندگی بخشیدی وبرای راهنمایی ما پیامبران ورسولان فرستادی تا ما را از گمراهی نجات دهند وما دوباره به سمت گناه رفتیم تا خود به زمین آمدی وانسان شدی تا با ریخته شدن خونت بر روی صلیب گناه هان ما بخشیده شود وما فرزندان تو ووارثان تو بر روی زمین شویم وبتوانیم همانطور که تو به ما محبت کردی ما هم به همدیگر محبت نماییم.
ای پدر آسمانی ؛ ای قادر ؛ ای مهربانترین مهربانان در نام عیسی مسیح می خواهم که شادی را به تمام مردم ایران وجهان هر چه زودتر برگردانی . آمین