اینکه عیسی مسیح، پسر انسان نامیده شده ، به چه معناست ؟

image_pdfimage_print

 از عیسی بعنوان پسر انسان چندین بار در عهد جدید نام برده شده است.
اولین عبارتی که به مفهوم “پسر انسان” اشاره می کند مربوط می شود به پیشگویی ذکر شده در دانیال فصل ۷ آیه های ۱۳ تا ۱۴است که می گوید “آنگاه در خواب وجودی شبیه پسر انسان دیدم که روی ابرهای آسمان به آنجا آمد. او بحضور آن «وجود ازلی» آورده شد و اقتدار و جلال و قدرت سلطنت به او داده شد تا همۀ قومها از هر زبان و نژاد او را خدمت کنند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی‌زوال است.

” عبارت “پسر انسان” یک لقب برای منجی و مسیح بود. عیسی کسی است که قدرت و جلال و پادشاهی به او داده شد.

وقتی عیسی این عبارت را استفاده می کرد، پیش گویی ها درباره پسر انسان را به خود نسبت داد. یهودیان آن زمان بطور بسیار دقیقی با این عبارت و معنی آن آشنایی داشتند. عیسی اعلام کرد که مسیح است.

معنی دیگر عبارت “پسر انسان” این است که عیسی واقعا یک انسان بود.

عیسی خدای کامل بود (یوحنا فصل ۱ آیه ۱)، اما او انسان هم بود (یوحنا فصل ۱ آیه ۱۴).

اول یوحنا فصل ۴ آیه ۲ به ما می گوید، “برای پی بردن به این که پیغام ایشان از جانب روح خداست یا نه، باید از ایشان بپرسید که آیا ایمان دارند که عیسی مسیح، فرزند خدا واقعاً انسان شد یا نه. اگر ایمان داشته باشند، در اینصورت پیغام ایشان از جانب خداست”. بله، عیسی پسر خدا بود – او در اصل خدا بود، عبارت “پسر انسان” به ما می گوید که عیسی هم مسیح و هم یک انسان به معنای دقیق کلمه است.