ماموریت بزرگ

پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داده‌ام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم!»
مَتّی ۲۸:۱۹‭-‬۲۰ NMV
https://bible.com/bible/118/mat.28.19-20.NMV

«مأموریت بزرگ» نه تنها برعهدۀ یازده شاگرد گذاشته شد، بلکه برعهدۀ هر یکی از پیروان عیسی تا ایام کنونی نیز می‌باشد. این وظیفه هر یک از ایمانداران است تا با بشارت دادن خبر خوش یقین حاصل نمایند که سایرین از هر ملت، قبیله، قوم و زبانی شاگردان و یا پیروان مسیح گردند.
عیسی نه تنها با ما است، بلکه در ما نیز می‌باشد. روح‌القدس وی در ما زندگی می‌کند. روح‌القدس او به ما این قدرت را می‌دهد که شاگردان و شاهدان وی باشیم. اگر عیسی در ما است، اقتدار او نیز در ما می‌باشد. دوستان عزیز، تمامی قدرت و اقتدار عالم، در مسیح از آن ما است! هنگامی که به سوی جهان می‌رویم، مسیح نیز همراه ما است و هرگز تنها نخواهیم بود و در تمامی خدمت از همراهی پسر خدا بهره‌مند خواهیم شد. 🙏
تقریباً پس از بیست قرن سخنان او دارای همان استواری، همان تناسب و وابستگی و همان کاربرد می‌باشد.