خداوند اوضاع را درست می‌کند قسمت اول

https://www.facebook.com/watch/?v=1191579694510001