«ایمان و صبر»

زندگی در ایمان تنها مستلزم ترک وابستگی های انسانی نیست، بلکه صبر و شکیبایی رانیز طلب می کند. صبر و ایمان دو یار جداناشدنی هستند،دو یاری که تنها در مکتب زندگی آموخته و اندوخته می شوند، آنها خریدنی و یا سفارشی نیستند؛تنها با تمرین و جهد می توان آنها را بدست آورد، و تنها در عمل میتوان حقیقت حضور آنها را ثابت نمود. (عبرانیان ۶: ۱۳_۱۵) اعتماد به وعدۀ استوار خدا ۱۳ زیرا وقتی که خدا به ابراهیم وعده داد، چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد، به خود قسم خورده، گفت: ۱۴ «هرآینه من تو را برکت عظیمی خواهم داد و تو را بی نهایت کثیر خواهم گردانید.» ۱۵ و همچنین چون صبر کرد، آن وعده را یافت.