طرح الهی ازدواج

image_pdfimage_print

چکیده:

زن و مرد شبیه خدا خلق شده اند،و خدا جنس مخالف را با

ازدواج طرح الهی است.طبق کـتاب مقدس زن و مرد شبیه خدا خلق شده اند و

خدا جنس مخالف را باهــدف خاص آفرید.حتی روابط جنسی را خلق کــرد تـا در

چارچوب ازدواج زوجین برای ادامه حیات از هم لذت ببرند.در واقع طبق کـلام خدا

ازدواج به معنی یک تن شدن است و خداوند شاهد این اتحاد است. زیرا خـــود

مؤسس آن میباشد.ایـــن مـقاله سعی دارد تـا مختصر مفید بــه موضوع ازدواج

مسیحی و رابطه آن با ایمان مسیحی وبرخی از جوانب دیگر امر، به یک ارزیابی

اصـــولی مطابق باکلام خدا دست یـابد،بر ایـن اساس با بــرخی از پـارامترهای

مهم با تکیه بـــر مستندات کــتاب مقدس ، بحث را حـول محور ازدواج مسیحی

دنبال میکنیم،امید است بـا محدودیت های لازم بتوان تا حدودی به این امر مهم

پرداخت.

کلید واژگان:طرح الهی ازدواج،زندگی مقدس مسیحی

ازدواج مسیحی

کلمه ازدواج به معنی متحد شدن است،شاید به نظر برسد این اتحاد علنی و

اجتماعی تعهد فـرد را به جمع اعلام میکند،امـا آنچه مهم است اعلام آن بــه

خداست ،در واقع  نظاره گر و شاهد حقیقی خود خداست ،آنکه اولین خانواده

را خلق و پایه گذاری نمــود.البته درک ازدواج در کــتاب مقدس و درک یک فـرد

مسیحی از آن بسیار متفاوت از دیگر افراد است،بـه احتمال قوی این مقوله در

دیگر ادیان و مذاهب هم یـک نوع پیوند محسوب میشود،امــا توقعات و تعـاریف

آن بسیار متفاوت بــــا کتاب مقدس است.

ازدواج در حضور خدا صرف نظر از دین و مذهب، تـعـهد و امـر مقدسی است

که ریشه در خلقت و بـــاغ عـدن دارد.بـــر خلاف تصور اشتباهی کــه در دنیا

وجود دارد ازدواج یک قرارداد نیست ، بلکه براساس تعهد و وفاداری است که

در یک ازدواج بین زوج صورت میگیرد،این امرمقدس نقشۀ ایده آل خداوند براى

انسان است تــا آنـها وارد یــک رابــطه عــاشقانه و متعهدانه شـده و تشکیل

خانواده دهند.

علاوه بر این یکی از بُعدها مهم ازدواج اتـحاد جنسی است.البته هدف خدا از

این بُعد در انسان جدای مشارکت و ارتباط ،ادامه نسل است.ازدواج سوگند و

عهد مـقدسی است که بیانـگر هــدف خدادر ازدواج است از این رو طبق کلام

خدا «مرد پدر و مادر خود را ترک میکند و با همسر خود یک میشود» ایـن آیــه

نشاندهنده ارزش و احترامی است که خدا بـراى ازدواج قائل است.

“پیدایش ٢: ۲۴ -۲۵”

از دیـدگاه کتاب مقدس ازدواج ایـده آل چــه در عهد قدیم چه عـهد جدید تعهد

دائمی است برای یکبار و با یک نفر،گرچه ما در دنیایی زندگی میکنیم کـه در

حال حـاضر نقشه های خداوند به صورت مطلق بر آن انجام  نمیشود . زیـــرا

انسان سقوط کـــرده ،و ازدواج نیز تحت تأثیر این دنیا قـــرار گرفته است.و در

بسیارى از موارد متأسفانه شاهد از هم پاشیده شدن ازدواج ها هستیم،اما

چون خدای ما خدای متعهد و وفادار است. مــا ایمانداران بـه عیسی مسیح  

بــاید در ازدواج خــود نـه تنها  وفادار  بلــــکه الگویی مـناسب بـــرای جهانیان

باشیم.

طبق کـلام خدا ازدواج مسیحی بـا غیر مسیحی منع شده، مسیحیان فقط

بـاید بـا یک مسیحی واقعی یعنی کسی کــــه قلب خـــود را بـــه عیسی

مسیح داده و تحت تسلط روح القدوس قرار گرفته ازدواج نمایند. بـرخی از

مسیحیان معتقدندکــه ازدواج با یک غیر مسیحی میتواند سبب نجات فــرد

شود، اما کلام خدا در” دوم قرنتیان۶: ۱۴” اکیداً دستور میدهد :

«زیر یــوغ ناموافق بـا بی ایمانان مشوید». جــای جــای کـلام خــدا کاملا ً

از ایـن مسأله مـا را بازمیدارد،زیرا فرد مسیحی متعلق به خداست ؛ آرزوها

و ارزشهای او بـا یـک غیر ایماندار متفاوت است، رابـطه زن و مــرد نیز طـبق

استاندارد خدا یک رابطه خاص از دیگر روابط میباشد.و شخـص غیرمسیحی

بـــر رفتار فرد مسیحی تأثیر گذار است.

بـرای یک مسیحی طبق “انجیل متی ۶ “همه گنجها در آسمان است و فـرد

تسلیم و خادم عیسی مسیح است.از این رو نمیتوان باچیزهای دنیوی برکات

آسمانی را حـفظ نـمـود.ازدواج یـک تن شدن است؛ زیـرا کسی کــه زندگیش

تسلیم خداست،باید هر روزه اتحاد بین خود و خدا و همسرش را محکم نماید.

و از عـواملی که براین روابط تأثیر میگذارد،دوری کند.بـدین ترتیب هــردو بـایــد

ایماندار باشند تا اهداف مـشترکی داشته و الویت زندگیشان خدا باشد؛ زیـرا

تعاریف و مسئولیتهایی کـه درکلام خدا بر دوش زن و مــــرد است متفاوت بــا

افکار غیر مسیحیان است.

آنـچــه مسلم است یـک زن مسیحی مــطـیع همسرش میباشد و یـک مـرد

مسیحی مـحبت کــردن بــه زن خــــود را هـمانند عیسـی مسیـح بـه دوش

می کشد.

در”کولسیان۳ :۱۸-۲۱”مسئولیت اعضای خــانواده نسبت بـه هم تعلیم داده

شده است،و خـــداوند اصرار دارد کـه ایـــن رابطه مـقدس، طــبق اصول اولیه

ایمان مسیحی رعایت شود.

با توجه به مطالب گفته شده  هدف خاص خدا جدای از لـذت بردن انسان ها

و ادامــه نسل، خدمت به خداست کـــه در بــــالاترین الویت بــرای زنــــدگی

مسیحیان قرار دارد؛ از اینرو ازدواج ایماندار با ایماندار مسألۀ مهمی است که

کلام خدا برآن تأکید دارد، زیــرا هدف غایی جلال خـــدا، در زندگی مقدسین

است.مقدسینی که باید همچون ستاره در ایـــن دنیای فانی بدرخشند.

به قلم:پرنیان

منبع :کتاب مقدس

دیدگاهتان را بنویسید