درک صحیح تثلیث

image_pdfimage_print

برای درک صحیح آموزه تثلیث ابتدا ما باید بدانیم که دانسته های ما از خدا از چه طریقی است؟ در واقع ما باید بدانیم که همه دانسته های ما از خداوند توسط خود خدا بر ما مکشوف شده است. ( مکشوف کردن یعنی از حجاب بیرون آمدن ) در حقیقت با تفکر در مورد خدا ما نمی توانیم خدا را بشناسیم. جهت شناخت خدا ما باید توجه کنیم و ببینم خدا در مورد خودش چه گفته و خودش را چگونه معرفی کرده است. خداوند در طبیعت ؛ کتاب مقدس و در عیسی مسیح خودش را به ما معرفی کرده که عالی ترین درجه مکاشفه خدا از خودش در عیسی مسیح است. خداوندی که جسم میپوشد و بر زمین می آید. اکنون میخواهیم بدانیم خداوند در کلامش خودش را چگونه به ما معرفی کرده است؟ ما در کتاب مقدس با خدایی روبرو میشویم که خالق ما و ماوراء است ( خدای پدر ) خدایی که جسم می پوشد و برای رهایی ما از گناهانمان بر روی صلیب میرود ( خدای پسر ) خدایی که وقتی به او ایمان می آوریم در ما ساکن می شود و ما را تغییر میدهد ( روح القدس ) این به معنای ایمان ما به سه خدا نیست. ما اعتقاد به یک خدا داریم . ما میگوییم خدا در ذات یکی است ولی در سه شخص خودش را به ما معرفی کرده است. وقتی می گوییم سه شخص منظورمان سه فرد نیست و اگر می گوییم سه شخص و از کلمه شخص استفاده میکنیم به این علت است که می خواهیم ساکت نباشیم چرا که ما داریم از کلمات محدود انسانی استفاده می کنیم . پس ما به تثلیث باور داریم چون همه دانسته های ما از خدا از طریقی است که او خود را به ما معرفی نموده و خدا در کلامش خودش را اینگونه به ما معرفی کرده است . متی فصل ۳ آیات ۱۶ و۱۷ : پس از تعمید همان لحظه که عیسی از آب بیرون می آمد آسمان باز شد و یحیی روح خدا را دید ( روح القدس ) که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت. آنگاه ندایی از آسمان در رسید ( خدای پدر ) که این فرزند عزیز من است ( خدای پسر ) که از او خشنودم . و همچنین باید بدانیم که از ازل در خدا تثلیث بوده است. از ازل پدر و پسر و روح القدس در خدای واحد و در یک ذات وجود داشته است.

۶۲Hodjat Daniari, Atoosa Rezazadeh and 60 others12 Comments1 ShareLikeCommentShare