مأموریت بزرگ

image_pdfimage_print

مآموریت بـزرگ مسیحیان بشارت انجیل یعنی خبر خــوش است.خبری

کـه رابطه حقیقی انسان را با خدا به واسطه مـرگ و قیام مسیح پیوند

میدهد.بشارت در واقع بازگو کردن بخشش گناهان بشر و وعـده نجات

اوست.به عبارتی رساندن پیام خدایی است کـه پسر یگانه اش را داد

تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد.«یوحنا۳آیۀ ۱۶»

بشارت یکی از ارکــان ایمان مسیحی و وظیفه همـه مسیحیان است

که به صورت فردی و گروهی به این امر مهم بپردازند.

کلام خدا در متی باب ۲۸:ایۀ ۱۹ مــی فرماید:”بـروید همه قـوم ها را

شاگرد سازید.”

بــا توجه به آیۀ فوق در می یابیم کـه فرمان آخر مسیح درست در آخـر

کتاب یعنی زمـانی کـه شاگردان آمـاده بودند صــادر شد. پس لازمــۀ

بشارت دادن شاگرد شدن است. هــرچند نباید بـه ایـن بـهانـه از ایــن

مأموریت مهم شانه خالی کرد.بلکه با گفتار توأم با اعمال در این راستا

گام برداشت.

بنابراین در اهمیت بشارت شکی نیست، امــا موضوع اینجاست چطـور

بشارت دهیم؟

مهم نیست در کجا هستیم،در هر نقطه ای که قرار داریم خوانده شدیم

نـور و نمک جهان باشیم، کـافـی است بــه عـنوان سفیران مسیح ابتدا

زندگی خداپسندانه داشته باشیم و سپس شهادت زندگی خود را ساده

و مختصر بـا بقیه در میان بگـذاریم، ضمـن اینکه فراموش نکنیم، شاهدان

مسیح هستیم نـه وکیل مـدافـع او،لـذا از نظر دادن یا دفاع و مجاب کردن

دیگران بپرهیزیم.

زیـرا در کتاب مـقدس شاهـد خطاب شدیم : “وقتی روح القدوس بـرشما

بیایدشاهدان من خواهیدبود”.«اعمال رسولان باب۱ آیۀ ۸»

این آیۀ ضمن اشاره به شاهد بودن مبشر ، فرایند الهی و انسانی بشارت

را یاد آوری میکند که محور اصلی نجات انسان،روح القدوس است. و ما به

عنوان شاهدان مسیح تنهاحامـل خبر مهم نجات هستیم.

اما نکته اساسی همکاری مبشر با خدا، اشتیاق اوست.مسیحیان پر شور

و پـر حرارت با خدا مشارکت دارند و بدون ترس از قضاوت یـا هرچیز دیگـری

کـار خدا را اعلام و ثمر می آورند. در این بین آنچه ضرورت دارد،نحوه رفتار

با افرادی است کـه قـــرار است بـا حقیقت آشنا شوند. افــرادی کـه گـاه

دلشکسته،بیمار،ناامید،بعضاً متعصب یا معتقدبه ایدئولوژی خـاص یا مذهب

یـاکلا ًبـی خدا هستند.بسیار حائز اهمیت است که اعلام انجیل به دیگران،

درست و مطابق با کلام خدا باشد، زیـرا اگر رفتار صحیحی نداشته باشیم

نه تنها در این گفتمان ها تأثیر گذار نیستیم.بلکه در بـرخی مـوارد ایمانمان

نیز زیر سوال میرود،بنابراین بهتر است در این مسیر با روح خدا همراه شویم

و با تجربه لازم و حکمت پیش رویم.

آمین که با قوت خداوند و هدایت روح القدوس در این مأموریت بزرگ شاهـد

امینی برای خدا باشیم.

از:ش.پرنیان

دیدگاهتان را بنویسید