مرا که بجویی خواهی یافت

مرا که بجویی خواهی یافت. بله، اگر از صمیم قلب دنبال من می گردیدارمیا ۲۹:۱۳