برای آنان که به شما آزار می رسانند دعای خیر کنید

image_pdfimage_print

برای آنان که به شما آزار می رسانند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است، فرزندان باشیدمتی۵ اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت می کنند، چه پاداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراجگیران چنین نمی کنند؟ اگر تنها برادران خود را سلام گوید؟ چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی بت پرستان چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنانکه پدر آسمانی شما کامل است.