1

کسی که تا آخر محکم بایستد نجات خواهد یافت.

فقط در طوفان قادر به درک قدرت خداوند در نجات خود هستید. در طوفان است که شما عیسی را صدا می کنید و اعتماد شما بیشتر می شود. خداوند ابتدا داوود را برای نبرد با شیر و خرس آماده کرد ، سپس او را به جنگ با جالوت فرستاد. اگر به سرعت جواب دعای خود را از عیسی دریافت نکردید ، به این معنی نیست که او دعای شما را جواب نداد ، به این معنی نیست که او درخواست شما را رد کرد ، خدا می خواهد شما را به یک شخصیت ماندگار تبدیل کند. عیسی گفت ، “اما کسی که تا آخر محکم بایستد نجات خواهد یافت.” متی ۲۴:۱۳

۱۲Eleanor Italiaie, Zahra Esmaeili and 10 others3 Comments1 ShareLikeCommentShare