آیا مسیح از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟

image_pdfimage_print
آیا مسیح از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟
آیا مسیح از زمان بازگشت دوباره خود به زمین اطلاعی نداشت؟
مخالفان مسیحیت می پرسند که چرا مسیح از زمان بازگشت دوباره خود به زمین، اظهار بی اطلاعی کرد؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیح خداوند است (یوحنا فصل ۱ آیه ۱) و او همه چیز را می داند (یوحنا فصل ۲ آیه ۲۴، کولسیان فصل ۲ آیه ۳).
با این توصیف او به شاگردانش گفت:”هیچکس نمی داند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمی دانند. فرزند خدا نیز از آن بی خبر است. فقط پدرم خدا آن را می داند” (متی فصل ۲۴ آیه ۳۶).
عده ای معتقدند که باید تفاوت قائل شد میان مسیح خداوند و عیسی به عنوان انسان. او به عنوان خدا دانای مطلق بود و از همه چیز آگاهی داشت. بنابراین می دانست چه زمانی باز خواهد گشت. اما به عنوان انسان، دارای محدویت هایی بود و از قابلیت کامل الهی برخوردار نبود. پس آگاهی و دانش او کامل نبود.
وقتی متن متی فصل ۲۴ را با دقت بررسی کنیم، درمی یابیم که عیسی ابتدا شاگردانش را به کوه زیتون برد. این کوه، مکانی است که طبق پیشگویی زکریا نبی، مسیح به هنگام بازگشت دوباره خود، بر آن ظاهر خواهد شد (زکریا فصل ۱۴ آیه ۴).
متی گزارش می دهد که مسیح بر دامنه کوه زیتون نشست و درباره رویدادهای آینده سخن گفت. سخنان عیسی نشان می دهد که او از وقایع آینده کاملا اطلاع داشت. او حتی به نشانه های بازگشت خود در آینده اشاره کرد (آیات ۲۳- ۴۴). آیا مسیح واقعا زمان بازگشت خود را نمی دانست؟
در آیه ۳۶، برای کلمه “دانستن” که برای مسیح و خدا به کار رفته، از واژه یونانی “ایدو” استفاده شده که معنای آن چنین است: “شخص از چیزی آگاهی دارد، اما از گفتن آن خودداری می کند!” جالب است بدانید همین واژه در مرقس فصل ۱۳ آیه ۳۲ به کار رفته است.
پولس نیز واژه “ایدو” را در اول قرنتیان فصل ۲ آیه ۲ استفاده کرده است:”زیرا تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم، همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب را فراموش کنم” (ترجمه مژده برای عصر جدید)
“زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم، جز عیسی مسیح و او را مصلوب” (ترجمه قدیمی سال ۱۸۹۵)
بنابراین شاگردان متوجه شدند که مسیح زمان دقیق بازگشت خود را می داند، اما اجازه ندارد آن را فاش سازد.
مسیح در تعالیمش، نحوه بازگشت خود را به شیوه مراسم عروسی یهودیان ارائه داد. پولس نیز رابطه کلیسا و مسیح را به زندگی زناشویی تشبیه می کند (افسسیان فصل ۵ آیات ۲۱- ۳۳).
در فرهنگ باستانی یهودیان، اجرای مراسم عروسی بر عهده پدر داماد بود:”پادشاهی برای پسرش، جشن عروسی مفصلی ترتیب داد” (متی فصل ۲۲ آیه ۲).
در طی دوران نامزدی، داماد مجلس عروسی را در خانه پدرش تدارک می دید. در این مدت، عروس در خانه خود در انتظار به سر می برد. وقتی پدر اطمینان حاصل می کرد که همه چیز برای اجرای مراسم عروسی آماده است، اجازه می داد تا پسرش به خانه عروس رفته و عروس را با خود به مجلس عروسی بیاورد. اگر عروسی در شب انجام می شد، چند نفر با چراغ های روغنی به استقبال داماد و عروس می رفتند.
تعالیم عیسی از پیوستن عروس (کلیسا) به داماد آسمانی (مسیح) به شیوه عروسی یهودیان، در آیات ذیل مشاهده می شود:
“آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است، عزاداری کنند؟” (متی فصل ۹ آیه ۱۵)
“در خانه پدر من منزل های زیادی است. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از این که رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم، شما نیز باشید” (یوحنا فصل ۱۴ آیات ۲- ۳)
“در آن روز پادشاهی آسمان مثل ده دختر جوان خواهد بودکه چراغ های خود را برداشته، به استقبال داماد رفتند” (متی فصل ۲۵ آیه ۱)
اگر تاریخ دقیق بازگشت مسیح را می دانستیم، ممکن بود وسوسه شده که برای خدمت به خدا تنبلی کنیم. یا بدتر از آن، در گناه به سر می بردیم و درست در دقایق آخر، توبه می کردیم! برای خداوند آمادگی مهم است و نه دانستن زمان دقیق بازگشت مسیح.

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →