دعای پیروزمندانه

image_pdfimage_print

دعای پیروزمندانه
دعای پیروزمندانه

خروج باب  ۱۷ آیه ۸ تا ۱۶

 در کتاب مقدس آمده است که ایمان با شنیدن مژده انجیل بوجود میآید. خداوند ایمان را در دلهای ما جای داده است. اکنون عیسی مسیح معجزاتی را برای زندگی شما مهیا فرموده است. اتفاقات خوبی برای شما در شرف انجام است. پیروزی را بطلبید! برکات را بطلبید! روح خدا برای شما کار میکند!
زمانیکه عیسی مسیح هنوز بر روی زمین بود، موعظه نمود، مردم را تعلیم و شفا داد. امروز، عیسی، شما را شفا خواهد داد. او، ذهن، جسم و زندگی شما را شفا خواهد داد.
هنگامیکه موسی، اسرائیلیها را به سرزمین کنعان هدایت میکرد، به مکانی بنام رفیدیم رسیدند. آنگاه، دشمنان آنها، عمالیقیها، بطور ناگهانی آمدند تا با ایشان بجنگند. عمالیقیها، جنگجویانی ورزیده و قوی بودند. لیکن، بنی اسرائیل چنین نبودند. آنها بسیار ضعیف بودند و خطر بزرگی آنها را تهدید میکرد. آنگاه، موسی به یوشع فرمان داد که به جنگ عمالیقیها برود. موسی از یوشع خواست که از اسرائیل دفاع نماید. زمانیکه یوشع برای مقابله پیش رفت و موسی به بالای تپه رفت. او نگاهی به صحنه نبرد انداخت، دستهای خود را به آسمان بلند کرد و بدرگاه خداوند دعا نمود. وقتی قدرت خداوند بر یوشع و نیروی نظامی او میآمد، آنها بر عمالیقیها پیروز میشدند. هنگامیکه موسی از خستگی دستهای خود را پایین می آورد، قدرت خداوند متوقف میشد و عمالیقیها نیرو گرفته دوباره به اسرائیل حمله می کردند.
پس، هارون و حور، نزد موسی رفته، دستهای او را تا غروب آفتاب بالا نگاه داشتند.
موسی به دعا کردن ادامه داد و قدرت خداوند بطور دائم بر اسرائیل بود و یوشع بکلی، عمالیقیها را تارومار کرد.
ما، در قرن بیستم زندگی میکنیم (اسرائیل روحانی هستیم). ما اکنون بسوی سرزمین کنعان آسمانی گام بر میداریم، لیکن عمالیقیها با شما در حال نبرد هستند. عمالیقیها خانه و کشور شما را مورد هجوم قرار داده اند. شما در جای موسی و یوشع قرار دارید. شما قادرید از طریق دعا و مقاومت، عمالیقیها را شکست دهید.
عیسی دوهزار سال پیش آمد. او به صلیب کشیده شد و عمالیقیها را به نبرد خواند. او عمالیقیهای روحانی یعنی قدرت دشمن را نابود کرد. عمالیقیها را خلع سلاح کرد.
عمالیقیهای روحانی چه هستند؟
گناه، یک عمالیقی روحانی است. تنفر، عمالیقی روحانی است. بیماری، عمالیقی روحانی است. فقر و لعنت، عمالیقیهای روحانی هستند. مرگ و جهنم، عمالیقیهای روحانی هستند.
این عمالیقیها از زمان آدم و حوا، به بشر حمله کرده اند. این عمالیقیها، به شما حمله کرده اند. عمالیقیهای گناه، تنفر، بیماری، فقر، لعنت، مرگ، و جهنم، با شما در نبردند.
لیکن، سپاس بر خداوند که دوهزار سال پیش، عیسی مسیح، این عمالیقیها را شکست داد. عیسی، عمالیقیها را خلع سلاح کرده است! اکنون عیسی به ما فرمان میدهد،« شما، چون موسی دعا کنید. شما باید مانند یوشع بجنگید و عمالیقیها فرار خواهند کرد.»
ما باید با عمالیقی گناه بجنگیم:
گناه می آید که از شما بدزدد، شما را بکشد و از بین ببرد. لیکن هنگامیکه به درگاه خداوند دعا می کنید، خون عیسی شما را از هر گناه پاک میسازد و شما را عادل میگرداند. پس شما، همچون موسی دستهای خود را بلند کنید و نزد خداوند دعا نمایید تا شما را توسط خون عیسی، پاک سازد و چون یوشع با گناه بجنگید. زمانیکه گناه به شما نزدیک می شود بگویید، “گناه، در نام عیسی مسیح تو را نهیب میدهم.” در مقابل گناه مقاومت نمایید. گناه فرار خواهد کرد.
ما باید با عمالیقی تنفر بجنگیم:
تنفر در زندگی تان وارد شده، در بین خانواده تفرقه می اندازد و کلیساهایمان را از بین میبرد. عیسی، تنفر را بر روی صلیب از بین برد. عیسی مسیح، از طریق روح خدا، محبت را جاری ساخت. عیسی، محبت خود را از طریق روح القدس بر ما می باراند. پس چون موسی، باید بدرگاه عیسی دعا کنیم،” عیسی خداوند، محبت خود را در قلب من و کلیسای ما جاری فرما.” همچنین مانند یوشع با تنفر مقابله نمایید. زمانیکه تنفر به شما هجوم میآورد، به آن نگاه کنید و بگویید،« تنفر، تو دشمن شکست خورده هستی، از خانواده من بیرون برو، از کلیسای ما بیرون برو.» شما پیروز خواهید شد. شما در شرف پیروزی هستید.
بیماری به ما حمله کرده است:
مردم از نظر روانی بیمارند و از بیماریهای جسمانی در عذابند. لیکن دوهزار سال پیش، عیسی بر روی صلیب، بیماری را شکست داد. کتاب مقدس میفرماید، «او مریضیهای ما را بر خود گرفت و با زخمهای او ما شفا یافته ایم.» قانوناً شما از دوهزار سال پیش شفا داده شده اید. پس مانند موسی دعا کنید،”خداوندا، مرا لمس کن و شفا بده. قدرت شفا بخشت را جاری ساز تا شفا بیابم. «و چون یوشع، به بیماری حمله کنید،» بیماری، در نام عیسی مسیح ترا نهیب میدهم. به تو فرمان میدهم که بیرون بروی. « بیماری از ذهن و بدن شما فرار خواهد کرد.»
در سن هفده سالگی، از بیماری ریوی رنج میبردم و در شرف مرگ بودم. دکتر گفته بود که بیش از سه تا شیش ماه زنده نخواهم ماند. من در خانواده بودیست بزرگ شده بودم و به بودا دعا کردم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
هر لحظه به مرگ نزدیک تر میشدم. یک دختر مدرسه ای به منزل ما آمد و در باره عیسی با من صحبت کرد. من انجیل عیسی مسیح را خواندم و به او به عنوان منجی خود ایمان آوردم. عیسی را به عنوان شفا دهنده یافتم! مانند موسی، دعا کردم، «ای خداوند، بیا و مرا شفا بده. آنگاه ترا خدمت خواهم کرد. به سرتاسر دنیا رفته، درباره عیسی زنده شهادت خواهم داد!» آنگاه چون یوشع با بیماری جنگیدم و گفتم، «تو بیماری ریوی، از بدن من بیرون برو، ترا نهیب میدهم، برو!» پس بیماری فرار کرد و من شفا یافتم! از آن زمان تا کنون به سرتاسر جهان رفته ام و در باره عیسی زنده شهادت داده ام.
کتاب مقدس میفرماید. «عیسی مسیح، دیروز، امروز و تا ابد همان است.” هر گاه دو یا سه تن در نام عیسی مسیح گرد هم آیند، عیسی مسیح در میان ایشان خواهد بود.» … و ما هم همینطور. بنابراین ما دعا میکنیم که خداوند هم اکنون ما را شفا دهد. همچون موسی، ما به تخت سلطنت او نگاه می کنیم و از خداوند میخواهیم که قدرت شفا بخش خود را جاری سازد. مانند یوشع با مریضی میجنگیم و به آن تن در نمی دهیم. عمالیقیهای بیماری فرار می کنند. شما شفا مییابید. هیچگاه مأیوس نشوید. از عمالیقیهای بیماری نترسید، چون شما در مسیح پیروز هستید. عمالیقیهای بیماری، دشمنان شکست خورده هستند. همچون موسی دعا کنید. همچون یوشع بجنگید. شما چیره خواهید شد. شما پیروز خواهید شد.
عمالیقیهای فقر و لعنت به شما حمله کرده اند:
حقیقت را بپذیرید! قبول کنید که شما قوم برکت یافته هستید!
پس ما باید چون موسی دعا کنیم،” خداوندا، من از فقر و لعنتها نجات یافته ام. ای پدر، من یک شخص برکت یافته هستم. روزنه های آسمان را باز کن و برکاتت را جاری فرما.” همچنین، مانند یوشع، باید به فقر و لعنت حمله کنید. شما باید بگویید،” فقر و لعنت، مرا ترک کن. من در نام عیسی مسیح پیروز هستم.” هللویا!
برادر و خواهر عزیز، من میدانم فقر یعنی چه. من در زمانیکه ژاپنیها، کُره را اشغال کردند بدنیا آمده، بزرگ شدم. نیروهای نظامی ژاپن به هر خانه ای وارد شدند. آنگاه ما توسط آمریکا آزاد شدیم و کره دوباره وارد جنگ شد و همه چیز در جنگ نابود شد. ما پناهندگانی بودیم که در پی یافتن چیزی برای خوردن، زمینها را می کندیم. ما در شرایط بسیار دشواری بودیم. غذا، لباس و جایی برای کمک گرفتن هم نداشتیم. آنگاه عیسی وارد زندگی ما شد!
در کره، بیداری روحانی شد و ما به درگاه عیسی دعا کردیم. صبحهای زود دعا می کردیم. در طول روز دعا می کردیم. جلسات دعایی تمام شب داشتیم. به “کوه دعا” رفته، عیسی را به عنوان سر چشمه حیات پذیرفتیم. خداوند معجزه کرد و سال به سال ما را با فراوانی محصول برکت داد و صنعت کشور توسعه یافت. عیسی ما را بلند کرد. ما اکنون به وفور داریم، زیرا که عیسی، کره را ملاقات کرد و در قلبهایمان جا گرفت.
عمالیقیهای جهنم و مرگ به ما حمله ور شده اند:
ما از مرگ می ترسیم و در قلبهای خود ترس از مرگ داریم. لیکن عیسی مسیح، مرگ را شکست داد! او مُرد و در قبر گذاشته شد، لیکن در روز سوم از مردگان برخاست و مرگ و جهنم را شکست داد. پس عمالیقیهای مرگ و جهنم شکست خورده اند. بنابراین، ما باید چون موسی دعا کنیم،” ترس از مرگ، ترا نهیب میدهم! ترس از جهنم ترا نهیب میدهم!”
ترس از مرگ از شما خواهد گریخت و شما آرامش و شادی خواهید یافت.
عمالیقیها چون سیل هجوم آوردند، لیکن عیسی، طغیان روح القدس را برمیآفرازد تا شما را کمک کند. خدا با شما و در شماست.
عیسی فرمود که او هرگز شما را یتیم نخواهد گذاشت. عیسی فرمود،” من به نزد پدر دعا خواهم کرد. او روح القدس را برای شما خواهد فرستاد.” او اکنون در ما و با ماست.
او اکنون بر شما نزول فرموده است. روح القدس را بشناسید، ما به روح خدا خوش آمد میگوییم و او را تمجید میخوانیم. روح القدس، محبت خداوند را به قلبهای شما به ارمغان آورده است. همانطوریکه موسی و یوشع بر عمالیقیها چیره شدند، شما نیز بر عمالیقیهای زندگی خود چیره خواهید شد. شما بر گناه، تنفر، بیماری، لعنت، فقر، مرگ و جهنم چیره خواهید شد. قدرت عمالیقیها در هم شکسته شده است. عیسی مسیح آنها را شکست داد! آنها دیگر خلع سلاح شده اند و شما همواره در مسیح، پیروز هستید. پس شما باید برخیزید و به جلو پیش بروید. سرزمین کنعان ما بر روی تپه جلجتا، در زیر صلیب عیسی مسیح است. او سرزمین کنعان را برای شما آماده فرموده است. شیر و عسل در آن جاریست. شما، از طریق عیسی، همواره پیروز هستید. توسط عیسی، شما بر نفرت، بیماری، فقر، لعنت، مرگ و جهنم پیروز گشته اید. عیسی مسیح خداوند ماست! عیسی شفا دهنده ماست! عیسی مهیا کننده ماست! عیسی قیامت و حیات ماست! او شما را دوست دارد. او با شماست و دستهای خود را برای شما باز کرده و شما را میخواند،” ای تمام کسانیکه زیر یوغ سنگین، زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد.”

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید