1

پاکستان:ضرب و شتم یک مسیحی به خاطر فروش بستنی!

پاکستان:ضرب و شتم یک مسیحی به خاطر فروش بستنی!
پاکستان:ضرب و شتم یک مسیحی به خاطر فروش بستنی!

زنان و مردان مسلمان دیگر نیز شعار میدادند مسیحیان پیرو محمد نیستند و نجس هستند و ما اجازه فروش مواد غذایی و خوراکی را به آنها نمیدهیم.

 بسیاری از مسیحیان در کشور پاکستان توسط برخی از مسلمانان که اکثریت آن کشور را تشکیل میدهند همواره تحت آزار و اذیت هستند،مسلمانان آنان را نجس میدانند،و طرد شده اند، این علتی شده است که بسیاری از مسیحیان در پاکستان بیکار بمانند تا جایی که  اجازه تحصیل ندارند و جامعه مسیحی پاکستان به جامعه ای تحصیل نکرده و فقیر تبدیل شده است.

به نقل از سازمان حمایت از مسیحیان (International Christian Concern) یک شنبه ۱۷ می ۲۰۱۶ یک جوان مسیحی در پاکستان با چرخ دستی  خود برای فروش بستنی به یک روستا در منطقه  قصُور در ایالت پنجاب میرود،که از ورود خود به این روستا تجربه ای تلخ  بدست میاورد وی توسط مسلمانان آنجا مورد ضرب وشتم قرارمیگیرد،او میگوید دو برادر مسلمان به نامهای محمد رضوان و محمد فرمان به سمت او میایند و با الفاظ زشت و رکیک به او توهین میکنند،او میگوید آنها او را “چوره” که لفظ توهین آمیزی است خطاب میکنند و سپس با فریاد من را به فروش کالای  نجس به بچه های مسلمان متهم میکردند،من خواستم آنان را متقاعد کنم که چنین نیست و برایشان توضیح دادم رفتارشان نامناسب است که شروع به ضرب و شتم من کردند،تا اینکه تنها پس از اندک زمانی حدود بیست نفر دیگر به آنها ملحق شدند و همگی به ضرب و شتم من و تخریب دوچرخه و ریختن بستنی ها بر روی زمین کردند!

او در ادامه میگوید زنان و مردان مسلمان دیگر نیز شعار میدادند مسیحیان پیرو محمد نیستند و نجس هستند و ما اجازه فروش مواد غذایی و خوراکی را به آنها نمیدهیم.

این جوان مسیحی برای تسلیم شکایت از این رفتار زشت مسلمانان منطقه به پلیس مراجعه میکند،پلیس نیز به شکایت او رسیدگی نمیکند و در آخر روحانیون منطقه با استفاده از نفوذ خود وی را مجبور به پس گرفتن شکایت و رضایت میکنند!

متاسفانه این ضرب و شتم و  آزار و اذیت نشان از ساختارهای مذهبی و اجتماعی تبعیض آمیز در پاکستان دارد و نشان دهنده این است که مسیحیان  بخشی از پایین ترین طبقه اجتماعی در پاکستان میباشند و توسط برخی از اعضای اکثریت مسلمان “نجس” محسوب می شود! کسانی که در پاکستان نجس تلقی میشوند اغلب توسط اکثریت جامعه طرد و محکوم میشوند و خرید هر نوع مواد غذایی و خوراکی از آنها ممنوع است.

این ایدئولوژی تبعیض مذهبی چیزی است که گروهی از مردان مسلمان را وادار به خشونت و  ضرب و شتم و نابود کردن اموال این جوان مسیحی کرده است.