هدف کلیسا چیست؟

image_pdfimage_print
هدف کلیسا چیست؟
هدف کلیسا چیست؟
جواب: اعمال رسولان ۲ :۴۲ را می توان عبارتی دانست برای بیان هدف کلیسا:”در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند.” بر اساس این آیه، هدف/ فعالیتهای کلیسا باید ۱) تعلیم اصول کتاب مقدس، ۲) تامین محلی برای مشارکت ایمانداران، ۳) انجام عشاء ربانی، و ۴) دعا باشد.
کلیسا باید اصول کتاب مقدس را تعلیم بدهد تا ما بتوانیم در ایمانمان ریشه کنیم. افسسیان ۴ : ۱۴ به ما می گوید، “تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم از دغل بازی مردمان در حیله اندیشی برای مکرهای گمراهی.” کلیسا باید محلی باشد برای مشارکت، جایی که مسیحیان به همدیگر تعهد دارند و همدیگر را احترام می کنند (رومیان ۱۲ : ۱۰)، همدیگر را راهنمایی می کنند (رومیان ۱۵: ۱۴)، مهربان و دلسوز یکدیگر هستند (افسسیان ۴ : ۳۲)، همدیگر را تشویق می کنند (۱ تسالونیکیان ۵: ۱۱)، و از همه مهمتر، یکدیگر را دوست دارند (۱ یوحنا ۳ : ۱۱). 
کلیسا باید جایی باشد که ایمانداران عشاء ربانی را دریافت کنند، مرگ و ریختن خون او را بجای ما بیاد بیاورند (۱ قرنتیان ۱۱ : ۲۳-۲۶). مفهوم “شکستن نان” (اعمال ۲ : ۴۲) ایده با هم غذا خوردن را هم می دهد. این مثال دیگریست از تشویق به مشارکت. و بالاخره هدف کلیسا بر اساس اعمال رسولان ۲ : ۴۲ دعاست. کلیسا جایی است که دعا را تشویق می کند، دعا کردن را تعلیم می دهد، و دعا کردن مرتبا انجام می شود. فیلیپیان ۴ : ۶-۷ ما را تشویق می کند، “برای هیچ چیز اندیشه مکنید بلکه در هر چیز با صلوه و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است دلها و ذهنهای شما را در مسیح نگاه خواهد داشت.”
وظیفه دیگری که به کلیسا داده شده است، بشارت دادن به خبر خوش نجات از طریق عیسی مسیح است (متی ۲۸ : ۱۸-۲۰، اعمال رسولان . کلیسا خوانده شده است تا در رساندن خبر خوش از طریق کلام و اعمال وفادار باشد. کلیسا باید در جامعه یک ” فانوس دریایی” باشد، که خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح را نشان بدهد. کلیسا هم انجیل را انتشار می دهد و هم اعضا را آماده می کند که خبر خوش را به مردم برسانند (۱ پطرس ۳ : ۱۵).
هدف نهایی کلیسا در کتاب یعقوب ۱ : ۲۷ بیان شده است “پرستش صاف و بیعیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در معصیت ایشان تفقد کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند.” کلیسا برای خدمت به نیازمندان است. این فقط شامل رسانیدن خبر خوش نجات نیست، بلکه تامین احتیاجات جسمانی لازم و مناسب نیز هست (غذا، لباس، خانه). کلیسا همچنین برای مسلح کردن ایمانداران در مسیح با سلاح هایی است که لازم دارند تا بر گناه تسلط بیابند و از آلودگی دنیا آزاد شوند. این بوسیله تعالیم کتاب مقدسی و مشارکت مسیحیان انجام می شود.
بنابراین، هدف کلیسا چیست؟ پولس رسول تصویری به ایمانداران قرنتس می دهد. کلیسا دستهای خدا، دهان، و پاهای خدا در این دنیاست- یعنی بدن مسیح (۱ قرنتیان ۱۲ : ۱۲-۲۷). ما باید کارهایی را انجام دهیم که اگر عیسی مسیح اینجا در جسم روی زمین بود انجام می داد. کلیسا باید “مسیحی” ، “شبیه مسیح“، و پیرو مسیح باشد

 

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →