چرا یحیی دچار تردید شد که آیا عیسی همان مسیح موعود است؟ (متی فصل ۱۱ آیات ۱- ۱۵)

image_pdfimage_print
چرا یحیی دچار تردید شد که آیا عیسی همان مسیح موعود است؟ (متی فصل ۱۱ آیات ۱- ۱۵)
چرا یحیی دچار تردید شد که آیا عیسی همان مسیح موعود است؟ (متی فصل ۱۱ آیات ۱- ۱۵)

خدا به یحیی گفت:”هرگاه دیدی روح خدا از آسمان آمد و بر شخصی قرار گرفت، بدان که او همان است (مسیح موعود) که منتظرش هستید” (یوحنا فصل ۱ آیه ۳۳). اما چرا یحیی در زندان در مورد مسیح دچار تردید شد؟ (متی فصل ۱۱ آیات ۲- ۳)

خدا به اشعیاء که یکی از بزرگ ترین انبیای عهد عتیق بود، وعده داد که نجات دهنده ای برای اسرائیل خواهد آمد (عیسی مسیح) و صدایی نیز در بیابان (یحیی تعمید دهنده)، راه را برای آمدن او مهیا خواهد ساخت (اشعیاء فصل ۴۰ آیه ۳). از زمان ملاکی نبی (پیامبری که آخرین کتاب عهد عتیق را نوشت) برای مدت ۴۰۰ سال هیچ پیامبری از جانب خدا نیامده بود. مردم همه بی صبرانه منتظر ظهور مسیح موعود بودند (لوقا فصل ۳ آیه ۱۵). قوم اسرائیل به شریعت الهی و کتاب های عهد عتیق هم چنان وفادار بود. سخنان اشعیاء توجه مردم را به سوی مسیح موعود جلب کرد و از این طریق آنان را تسلی می بخشید.

سرانجام، یحیی در بیابان ظهور کرد. بیابان مکانی بود دور از جاذبه شهرها و مشغولیات این دنیا. در این مکان، تنها چیزی که مردم را جذب می کرد، پیغام کوبنده یحیی بود. “بیابان” پیشگویی های عهد عتیق را مبنی بر این که یحیی باید صدای “ندا کننده ای در بیابان” باشد، تحقق بخشید.

مردم از شهر اورشلیم و از نقاط مختلف اسرائیل به آن بیابان می شتافتند تا سخنان او را بشنوند. آنان به اعمال و رفتار بد خود اعتراف می کردند و از یحیی در رود اردن غسل تعمید می گرفتند (مرقس فصل ۱ آیه ۵). رود اردن، رود اصلی اسرائیل است. ناحیه دو سمت رود اردن، بیابان است. در این منطقه بود که یحیی زندگی می کرد، موعظه می نمود و تعمید می داد.

یحیی و مسیح

گرچه یحیی نخستین نبی واقعی پس از ۴۰۰ سال بود، اما عیسی مسیح بسیار بزرگ تر از او بود. یحیی می گفت که در مقایسه با کسی که باید ظهور کند، او بسیار ناچیز و بی ارزش بود. با این توصیف، آنچه یحیی آغاز کرد، عیسی به پایان رساند. آنچه یحیی آماده کرد، عیسی به کمال رساند.

تعمیدی که یحیی با آب می داد، شخص را برای پذیرش پیغام مسیح آماده می کرد. بعد از تاسیس کلیسا، تعمید آب، نشانه ای شد از اعلان کار خداوند در نجات انسان از قلمرو گناه. بنابراین، تعمید آب عامل دریافت طهارت نمی باشد، بلکه فقط عملی سمبلیک است که ایماندار مسیحی در مورد طهارتی که قبلا دریافت کرده است، شهادت می دهد. برای تغییر و دگرگونی نیاز به عملکرد روح القدس (روح خدا) است.

یحیی گفت که عیسی به روح القدس تعمید خواهد داد. عیسی روح القدس را خواهد فرستاد تا درون هر ایماندار زندگی کند. مسیح به روشنی تعلیم می دهد که عامل تولد روحانی (زندگی تازه) روح القدس می باشد (یوحنا فصل ۳ آیه ۸). تولد روحانی هدیه ای است از جانب خدا که روح القدس می بخشد (رومیان فصل ۸ آیه ۱۶، اول قرنتیان فصل ۲ آیات ۱۰- ۱۲، اول تسانولیکیان فصل ۱ آیات ۵- ۶). هم چنین مسیح خود را به طور نمادین “آب حیات” معرفی کرد (یوحنا فصل ۴ آیات ۱۳- ۱۴). همان طور که بدن گرسنه و تشنه می شود، روح ما هم تشنه و گرسنه می شود.

روح ما به غذا و آب روحانی نیاز دارد. محروم کردن بدن از غذا و آب دور از ذهن است، پس چرا روح خود را از خوراک محروم کنیم؟ “کلمه حیات” عیسی مسیح است و کلام مکتوب او “کتاب مقدس” می باشد. بدین ترتیب می توانیم گرسنگی و تشنگی روح خود را رفع کنیم.

یحیی هنگامی که عیسی را تعمید می داد، مسیح را شناخت:”همان طور که گفتم، من نیز او را نمی شناختم. ولی خدا به من فرمود که هر گاه دیدی روح خدا (روح القدس) از آسمان آمد و بر کسی قرار گرفت، بدان که او همان است که منتظرش هستید” (یوحنا فصل ۱ آیات ۳۲- ۳۴). یحیی و عیسی خویشاوند دور بودند، بنابراین یحیی او را می شناخت. اما مسیح موعود بودن عیسی برای یحیی مشخص نبود تا زمان تعمید او که فهمید عیسی، همان مسیح موعود است (متی فصل ۳ آیات ۱۶- ۱۷). اکنون مسیح وارد صحنه شده بود و فعالیت خود را شروع کرد. یحیی رسالت خود را به کمال رسانده بود.

سخنان یحیی همان طور که بسیاری را برمی انگیخت تا توبه کنند، سایرین را به مقاومت و مخالفت تحریک می کرد. او از رهبران مذهبی یهود به شدت انتقاد می کرد (متی فصل ۳ آیات ۷- ۹)، چون ریاکار بودند و خود را برحق می دانستند. یحیی حتی هیرودیس پادشاه را دعوت کرد تا به گناهش اعتراف کند (مرقس فصل ۶ آیه ۲۰). هیرودیا، زنی که هیرودیس به طور نامشروع با او ازدواج کرده بود (متی فصل ۱۴ آیات ۳- ۴)، تصمیم گرفت خود را از دست این واعظ بیابانی خلاصی دهد. یحیی دستگیر شد و به زندان افتاد (مرقس فصل ۶ آیات ۱۷- ۱۸).

وقتی یحیی در زندان به سر می برد، دچار تردید شد که آیا عیسی واقعا همان مسیح موعود است؟ در واقع، این سئوال برای یحیی مطرح شده بود:” اگر عیسی همان مسیح موعود است، پس چرا من در زندان هستم؟ در حالی که می توانستم برای مردم موعظه کنم و قلب آن ها را برای پذیرش مسیح آماده سازم!”

هم چنین اشاره یحیی به ” آیا تو همان هستی که باید منتظر او باشیم” (متی فصل ۱۱ آیه ۳) بیانگر این واقعیت است که او مانند سایر یهودیان می پنداشت که مسیح موعود، یهودیان را از سلطه سیاسی رومیان و حاکمان دست نشانده نظیر هیرودیس، آزاد خواهد کرد. یحیی به موازات تحول روحانی مردم، منتظر تغییر و تحول در امور سیاسی هم بود! اگرچه یحیی نشانه ای از خدا دریافت کرد که عیسی همان مسیح موعود می باشد (یوحنا فصل ۱ آیات ۳۲- ۳۴)، اما او منظور خدا را از رسالت مسیح به درستی درک نکرده بود. به همین دلیل شروع کرد به شک کردن در مورد این که آیا عیسی واقعا مسیح موعود است یا نه.

استنباط و طرز تفکر غلط معمولا منجر به شک و تردید می شود. از سوی دیگر، شک نشانه ضعف نیست، بلکه بیانگر آن است که ما انسان هستیم. باید بدانیم خدا کیست؟ انسان کیست؟ ما انسان هستیم. آنچه مسلم است در مراحل مختلف زندگی، شما و من دچار شک و تردید خواهیم شد.

ما می توانیم شک کنیم، بدون آن که تمام زندگی مان را در حالت شک و تردید بگذرانیم. شک کمک می کند تا در عقایدمان تجدید نظر کنیم. کار شک بیشتر روشن کردن فکر است. شک می تواند برای مطرح کردن سئوال، دریافت جواب و سپس اتخاذ تصمیم مفید واقع شود. وقتی دچار شک می شوید، همان جا توقف نکنید. بگذارید شک شما در همان حال که در جستجوی جواب هستید، ایمان تان را عمیق کند.

حتی بزرگ ترین و معروف ترین افراد نیز دچار شک و تردید می شوند.

مسیح فرمود:”مطمئن باشید در جهان تا به حال، کسی بزرگ تر از یحیی نبوده است” (متی فصل ۱۱ آیه ۱۱). یحیی مردی خداپرست بود که در یک خانواده مذهبی متولد و بزرگ شده بود (لوقا فصل ۱ آیه ۶). والدین او خدا را خدمت می کردند. پدرش، زکریا، کاهن یهودی بود. وظیفه او تعلیم کلام خدا به مردم و هدایت مراسم عبادتی در معبد بود (لوقا فصل ۱ آیات ۵- ۲۵). هنگامی که عیسی در رحم مریم بود، الیصابات (مادر یحیی) می دانست که مسیح خداوند است (لوقا فصل ۱ آیه ۳۹- ۴۵). بنابراین تردیدی نیست که یحیی درباره مسیح آگاهی داشت. در دوران آغاز خدمت مسیح، یحیی تنها کسی بود که هویت واقعی عیسی را می شناخت. با این توصیف، عهد جدید روشن می سازد که یحیی در مورد مسیح، دچار تردید شد. باید در نظر داشته باشیم که یحیی کتاب مقدس کامل را که امروز داریم، در دسترس نداشت.
وقتی مسیح از شک یحیی آگاه شد، واکنش منفی نشان نداد و او را سرزنش نکرد. او دانست که یحیی گزارش درستی از خدمات و فعالیت هایش دریافت نکرده است. به همین دلیل او دچار شک شده بود. عیسی با اشاره به شفای نابینایان، لنگان، ناشنوایان، جذامی ها، زنده شدن مردگان و موعظه خبر خوش درباره خدا، شک یحیی را رفع کرد. با این همه دلیل، تشخیص هویت عیسی آسان بود.
این دلایل درچارچوب اصول اعتقادات نبود، بلکه شامل اعمالی بود که با چشم قابل مشاهده بودند. کسانی که کارهای عیسی را دیدند، گزارش آن را برای ما ثبت کردند تا امروز بخوانیم. انبیاء گفته بودند که مسیح موعود همین فعالیت ها را انجام خواهد داد (اشعیاء ۳۵ آیات ۵- ۶، فصل ۶۱ آیه ۱).
وقتی شک و تردید هجوم می آورند، کارهای خدا را که در گذشته برای شما انجام داده، به یاد آورده و درباره آن ها تفکر کنید. یادآوری معجزات و برکات خدا، سبب استواری ایمان و رشد روحانی تان خواهد شد.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید